Lệnh CREATE USER trong SQL Server

Mô tả lệnh CREATE USER trong SQL Server

CREATE USER tạo cơ sở dữ liệu user để đăng nhập vào SQL Server. Một cơ sở dữ liệu user sẽ được ánh xạ đến Login, định danh được dùng để kết nối với một instance SQL Server cụ thể.

Cú pháp của lệnh CREATE USER trong SQL Server

Lệnh CREATE USER có cú pháp như sau:

CREATE USER user_name FOR LOGIN login_name;

Tham số:

  • user_name: Tên của database user mà bạn muốn tạo.
  • login_name: Tên Login được sử dụng để kết nối đến SQL Server cụ thể.

Ghi chú:

  • Trước khi tạo một database user, hãy chắc chắn rằng bạn đã tạo Login trước đó rồi.
  • Bạn có thể chỉ ánh xạ một Login đến một user trong mỗi cơ sở dữ liệu trong SQL Server, nhưng cũng có thể ánh xạ Login đến nhiều tên user khác nhau cho mỗi cơ sở dữ liệu miễn sao đó là quan hệ 1:1 của Login với cơ sở dữ liệu duy nhất.

Ví dụ về lệnh CREATE USER trong SQL Server

Giả sử bạn muốn tạo một database user có tên là quantrimangcom trong SQL Server, và sử dụng Login đã tạo trước đó có tên là qtm như là định danh để kết nối đến SQL Server cụ thể, ta sẽ dùng lệnh CREATE USER như sau:

CREATE USER quantrimangcom FOR LOGIN qtm;

Trong bài tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về cách thay đổi mật khẩu trong SQL Server.