Hàm ISNUMERIC trong SQL Server

Mô tả

Hàm ISNUMERIC trong SQL Server kiểm tra xem giá trị của biểu thức được truyền vào có phải giá trị số hợp lệ hay không, nếu có ISNUMERIC trả về 1, ngược lại sẽ trả về 0.

Cú pháp

Để sử dụng câu lệnh ISNUMERIC trong SQL Server, ta dùng cú pháp như sau:

ISNUMERIC (bieuthuc)

Tham số:

  • bieuthuc: biểu thức bất kỳ cần kiểm tra.

Lưu ý:

  • Hàm ISNUMERIC trả về 1 nếu biểu thức là giá trị số hợp lệ.
  • Hàm ISNUMERIC trả về 0 nếu biểu thức KHÔNG phải là giá trị số hợp lệ.
  • ISNUMERIC có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của SQL Server: SQL Server 2017, SQL Server 2016, SQL Server 2014, SQL Server 2012, SQL Server 2008 R2, SQL Server 2008, SQL Server 2005.

Ví dụ

Hãy xem cách sử dụng câu lệnh ISNUMERIC trong SQL Server.

SELECT ISNUMERIC(1234); Result: 1 SELECT ISNUMERIC('1234'); Result: 1 SELECT ISNUMERIC(10 * 5); Result: 1 SELECT ISNUMERIC('quantrimang.com'); Result: 0 SELECT ISNUMERIC('2014-05-01'); Result: 0