Hàm STUFF trong SQL Server

Mô tả

Hàm STUFF trong SQL Server được dùng để chèn một chuỗi vào một chuỗi khác, kết quả trả về là một chuỗi mới sau khi đã hủy bỏ một số ký tự hiện có và thêm vào một chuỗi con khác tại vị trí vừa hủy bỏ.

Cú pháp

Để sử dụng hàm STUFF trong SQL Server, ta dùng cú pháp như sau:

STUFF(string, start, length, new_string)

Tham số:

  • string: chuỗi gốc bạn muốn thay đổi.
  • start: vị trí trong chuỗi để bắt đầu xóa một số ký tự
  • length: số lượng ký tự cần xóa khỏi chuỗi.
  • new_string: chuỗi các ký tự để chèn vào string tại vị trí start.

Lưu ý:

  • Xem thêm về hàm REPLACE cũng để chọn lọc và thay thế chuỗi.
  • Hàm STUFF có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của SQL Server: SQL Server 2017, SQL Server 2016, SQL Server 2014, SQL Server 2012, SQL Server 2008 R2, SQL Server 2008, SQL Server 2005.

Ví dụ

Hãy xem và khám phá một số ví dụ về hàm STUFF trong SQL Server.

SELECT STUFF('Quantrimang.com', 1, 11, 'Meta'); Result: 'Meta.com' SELECT STUFF('QuanTriMang.com', 5, 3, '1234'); Result: 'Quan1234Mang.com' SELECT STUFF('QuanTriMang.com', 12, 4, ' la website thong tin dien tu'); Result: 'QuanTriMang la website thong tin dien tu'