Hàm CHAR trong SQL Server

Mô tả

Hàm CHAR trong SQL Server được sử dụng để chuyển đổi một biểu thức số nguyên thành ký tự tương ứng theo bảng mã ASCII.

Hàm CHAR được sử dụng ngược với hàm ASCII Quantrimang đã giới thiệu ở bài trước.

Cú pháp

Để chạy hàm CHAR trong SQL Server, ta sử dụng cú pháp như sau:

CHAR(bieu thuc so nguyen)

Tham số:

  • bieu thuc so nguyen: một số nguyên có giá trị từ 0 đến 255. Nếu biểu thức số nguyên là một giá trị nằm ngoài phạm vi này, hàm CHAR() sẽ trả về NULL.

Hàm CHAR chỉ có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của SQL Server: SQL Server 2017, SQL Server 2016, SQL Server 2014, SQL Server 2012, SQL Server 2008 R2, SQL Server 2008, SQL Server 2005.

Ví dụ

Hãy xem và khám phá một số ví dụ về hàm CHAR trong SQL Server.

SELECT CHAR('113'); Result: q SELECT ASCII('81'); Result: Q