Lệnh DROP USER trong SQL Server

Mô tả lệnh DROP USER trong SQL Server

DROP USER dùng để xóa bỏ một user khỏi cơ sở dữ liệu của SQL Server.

Cú pháp của lệnh DROP USER trong SQL Server

Lệnh DROP USER có cú pháp như sau:

DROP USER user_name;

Tham số:

  • user_name: Tên user mà bạn muốn xóa bỏ khỏi cơ sở dữ liệu của SQL Server

Ghi chú:

  • Trước khi muốn loại bỏ một user, bạn cần chắc chắn rằng đã xóa hết những object của user đó hoặc chuyển quyền xử lý object sang một tài khoản khác nếu cần.

Ví dụ về lệnh DROP USER trong SQL Server

Giả sử bạn muốn xóa một database user có tên quantrimang trong SQL Server. Lệnh DROP USER sẽ chỉ chạy khi quantrimang không còn bất kì một object nào trong cơ ở dữ liệu. Khi đó ta dùng lệnh như sau:

DROP USER quantrimang;