GLOBAL TEMPORARY TABLE trong SQL Server

Bảng tạm toàn cục Global Temporary Table trong SQL Server (Transact-SQL) là các bảng được tạo riêng trong các phiên SQL Server,

Cú pháp

CREATE TABLE ##ten_bang (  cot1 kieudulieu [ NULL | NOT NULL ],  cot2 kieudulieu [ NULL | NOT NULL ],  );

Tên biến hoặc giá trị biến

ten_bang

Tên của bảng tạm toàn cục muốn tạo. Tên bắt đầu bằng kí tự ##.

cot1, cot2

Cột muốn tạo trong bảng tạm toàn cục. Mỗi cột phải có 1 kiểu dữ liệu. Cột có thể chứa giá trị NULL hoặc NOT NULL. Nếu để trống sẽ được hiểu mặc định là NULL.

Các kiểu dữ liệu trong SQL Server

Lưu ý

Tên của bảng tạm toàn cục được gắn tiền tố ## (ví dụ ##nhanvien)

Ví dụ

CREATE TABLE ##nhanvien ( id_nhanvien INT PRIMARY KEY,  ho VARCHAR(50) NOT NULL,  ten VARCHAR(50),  luong MONEY );

Ví dụ này, lệnh CREATE TABLE sẽ tạo một bảng tạm thời toàn cục có tên là ##nhanvien trong SQL Server với 4 cột:

 • nhanvien, kiểu dữ liệu INT, không chứa giá trị NULL.
 • ho, kiểu dữ liệu VARCHAR (dài tối đa 50 kí tự) và không chứa giá trị NULL.
 • ten, kiểu dữ liệu VARCHAR, có thể chứa giá trị NULL.
 • luong, kiểu dữ liệu MONEY, có thể chứa giá trị NULL.
 • Khóa chính PRIMARY KEY cho bảng ##nhanvien là id_nhanvien.

Bảng ##nhanvien được lưu trữ trong tempdb và SQL Server sẽ tự động xóa bảng này khi tất cả người dùng có tham chiếu tới bảng ngắt kết nối khỏi phiên làm việc trên SQL Server.