Lệnh CREATE TABLE trong SQL Server

rong SQL Server (Transact-SQL), lệnh CREATE TABLE được dùng để tạo và định nghĩa bảng.

Cú pháp lệnh CREATE TABLE trong SQL Server

CREATE TABLE ten_bang ( cot1 kieu_du_lieu [ NULL | NOT NULL ], cot2 kieu_du_lieu [ NULL | NOT NULL ], );

Tên biến hoặc giá trị biến

ten_bang

Tên của bảng muốn tạo.

cot1, cot2

Cột muốn tạo trong bảng. Mỗi cột có 1 kiểu dữ liệu. Cột phải được xác định là NULL hoặc NOT NULL, nếu bỏ trống thì cơ sở dữ liệu sẽ lấy mặc định là NULL.

Ví dụ

CREATE TABLE nhanvien ( nhanvien_id INT NOT NULL, ho VARCHAR(50) NOT NULL, ten VARCHAR(50), luong MONEY );

Lệnh CREATE TABLE trên đây sẽ tạo bảng có tên nhanvien với 4 cột:

 • Cột nhanvien_id (ID của nhân viên) có kiểu dữ liệu INT và không chứa giá trị NULL.
 • Cột thứ 2 là ho (họ nhân viên) thuộc kiểu dữ liệu VARCHAR (tối đa 50 kí tự) và không chứa giá trị NULL.
 • Cột thứ 3 là ten (tên nhân viên) thuộc kiểu dữ liệu VARCHAR (tối đa 50 kí tự) và có thể chứa giá trị NULL.
 • Cột thứ 4 là luong (lương nhân viên) có kiểu dữ liệu MONEY và có thể chứa giá trị NULL.

Vấn đề duy nhất với lệnh CREATE TABLE này là chưa định nghĩa khóa chính cho bảng. Có thể chỉnh sửa 1 chút và định nghĩa nhanvien_id làm khóa chính như sau.

CREATE TABLE nhanvien ( nhanvien_id INT PRIMARY KEY, ho VARCHAR(50) NOT NULL, ten VARCHAR(50), luong MONEY );

Bằng cách dùng từ khóa PRIMARY KEY sau trường nhanvien_id, SQL Server sẽ lấy nhanvien_id làm khóa chính cho bảng nhanvien.