Vòng đời Git

Trong chương này, chúng ta sẽ bàn luận về vòng đời của Git. Và ở chương sau, chúng ta tìm hiểu qua các lệnh Git cho mỗi hoạt động.

Tiến trình làm việc tổng quát như sau:

Bạn clone repository Git như là bản sao làm việc.

Bạn chỉnh sửa bản sao làm việc bằng việc thêm/sửa các file.

Nếu cần thiết, bạn có thể cập nhật bản sao làm việc bằng cách thực hiện các thay đổi của các lập trình viên khác.

Bạn xem lại các thay đổi trước khi commit.

Bạn commit các thay đổi. Nếu mọi thứ là tốt, sau đó bạn đẩy những thay đổi này tới repository.

Sau khi commit, nếu bạn nhận ra một vài thứ là sai, khi đó bạn có thể chỉnh lại cho đúng các commit đó và đẩy các thay đổi này tới repository.

Dưới đây là hình ảnh biểu thị về tiến trình làm việc: