Cài đặt môi trường Git

Trước khi bạn có thể sử dụng Git, bạn phải cài đặt và thực hiện một vài thay đổi về cấu hình. Dưới đây là các bước để cài đặt Git client trên Ubuntu và Centos Linux.

Cài đặt Git client

Nếu bạn đang sử dụng Debian do GNU/Linux phân phối, lệnh apt-get sau là cần thiết thực hiện.

root@ubuntu:~# sudo apt-get install git-core
[sudo] password for root:

root@ubuntu:~# git --version
git version 1.9.1

Và nếu bạn đang sử dụng RPM do GNU/Linux phân phối, bạn sử dụng lệnh yum như dưới:

[CentOS ~]$
su -
Password:

[CentOS ~]# yum -y install git-core

[CentOS ~]# git --version
git version 1.7.1

Tùy chỉnh môi trường Git

Git cung cấp công cụ cấu hình git cho phép bạn thiết lập các cấu hình đa dạng. Git lưu tất cả các cấu hình chung trong tệp .gitconfig được đặt trong thư mục home của bạn. Để thiết lập những giá trị cấu hình như global, bạn thêm tùy chọn –global, và nếu bạn muốn bỏ tùy chọn này đi, thì các cấu hình của bạn được xác định riêng cho repository Git hiện tại.

Bạn cũng có thể thiết lập cấu hình rỗng rãi cho hệ thống. Git lưu các giá trị trong tệp /etc/gitconfig, mà chứa cấu hình cho mọi người sử dụng và kho chứa trên hệ thống. Để thiết lập những giá trị này, bạn phải có root đúng và sử dụng tùy chọn –system.

Khi code trên được biên dịch và thực hiện, nó tạo kết quả sau:

Thiết lập tên người sử dụng

Thông tin này được sử dụng bởi Git cho mỗi commit.

root@ubuntu:~# git config --global user.name "QTM"

Thiết lập email id

Thông tin này được sử dụng bởi Git cho mỗi commit.

root@ubuntu:~#git config --global user.email "QTMteam@gmail.com"

Tránh các commit sáp nhập khi pull

Bạn pull thay đổi mới nhất từ repository xa và nếu những thay đổi này là khác nhau hoặc phân kỳ, thì khi đó theo mặc định Git tạo các commit sáp nhập. Chúng ta có thể tránh được điều này theo các thiết lập sau:

root@ubuntu:~git config --global branch.autosetuprebase always

Màu nổi

Các lệnh sau tạo màu nổi trong bảng điều khiển Git.

[root@ubuntu:~git config --global color.ui true

[root@ubuntu:~git config --global color.status auto

[root@ubuntu:~git config --global color.branch auto

Thiết lập bộ soạn mặc định

Theo mặc định, Git sử dụng hệ thống bộ soạn mặc định, mà được lấy từ VISUAL hoặc EDITOR. Bạn có thể định một bộ soạn khác bằng cách sử dụng config.

[root@ubuntu:~git config --global core.editor vim

Thiết lập công cụ sáp nhập mặc định

Git không cung cấp một công cụ sáp nhập mặc định cho việc tương tác các thay đổi đối lập nhau trong cây làm việc. Bạn có thể thiết lập công cụ này theo các thiết lập sau:

[root@ubuntu:~git config --global merge.tool vimdiff

Liệt kê các thiết lập Git

Để thẩm tra lại các thiết lập Git trong repository nội bộ, sử dụng lệnh git config –list như dưới đây.

root@ubuntu:~# git config --list

Lệnh trên sẽ cho kết quả sau:

user.name=Viet Jack
user.email=QTMteam@gmail.com
push.default=nothing
branch.autosetuprebase=always
color.ui=true
color.status=auto
color.branch=auto
core.editor=vim
merge.tool=vimdiff