Xóa Collection trong MongoDB

Phương thức drop() trong MongoDB

Phương thức db.collection.drop() trong MongoDB được sử dụng để xóa một Collection từ cơ sở dữ liệu.

Cú pháp

Cú pháp cơ bản của lệnh drop() là như sau:

db.COLLECTION_NAME.drop()

Ví dụ

Đầu tiên, bạn kiểm tra các Collection có sẵn bên trong cơ sở dữ liệu mydb.

>use mydb
switched to db mydb
>show collections
mycol
mycollection
system.indexes
tutorialspoint
>

Bây giờ, bạn xóa Collection với tên mycollection như sau:

>db.mycollection.drop()
true
>

Sau đó, kiểm tra lần nữa các Collection bên trong cơ sở dữ liệu:

>show collections
mycol
system.indexes
tutorialspoint
>

Phương thức drop() sẽ trả về true, nếu Collection đã chọn bị xóa thành công, nếu không, nó sẽ trả về false.