Lợi thế của MongoDB

Bất kỳ cơ sở dữ liệu quan hệ nào (Relation Database) có một Schema Design đặc trưng để chỉ số các bảng dữ liệu và mối quan hệ giữa các bảng dữ liệu đó với nhau. Trong khi đó trong MongoDB không có khái niệm về mối quan hệ.

Các lợi thế của MongoDB so với RDBMS

Ít Schema hơn: MongoDB là một cơ sở dữ liệu dựa trên Document, trong đó một Collection giữ các Document khác nhau. Số trường, nội dung và kích cỡ của Document này có thể khác với Document khác.

Cấu trúc của một đối tượng là rõ ràng.

Không có các Join phức tạp.

Khả năng truy vấn sâu hơn. MongoDB hỗ trợ các truy vấn động trên các Document bởi sử dụng một ngôn ngữ truy vấn dựa trên Document mà mạnh mẽ như SQL.

Tuning

MongoDB là dễ dàng để mở rộng.

Việc chuyển đổi/ánh xạ của các đối tượng ứng dụng đến các đối tượng cơ sở dữ liệu là không cần thiết.

Sử dụng bộ nhớ nội tại để lưu giữ phần công việc, giúp truy cập dữ liệu nhanh hơn.

Tại sao nên sử dụng MongoDB

Kho lưu định hướng Document: Dữ liệu được lưu trong các tài liệu kiểu JSON

Lập chỉ mục trên bất kỳ thuộc tính nào

Replication và tính khả dụng cao

Tự động Shard

Các truy vấn đa dạng

Cập nhật nhanh hơn

Sự hỗ trợ chuyên nghiệp bởi MongoDB

Nên sử dụng MongoDB ở đâu

Lượng dữ liệu lớn

Quản lý dữ liệu người dùng

Phân phối và quản lý nội dung (CM)

Data Hub