Sắp xếp bản ghi trong MongoDB

Phương thức sort() trong MongoDB

Để sắp xếp các Document trong MongoDB, bạn cần sử dụng phương thức sort(). Phương thức sort() nhận một Document chứa danh sách các trường cùng với thứ tự sắp xếp của chúng. Để xác định thứ tự sắp xếp, 1 và -1 được sử dụng. 1 được sử dụng cho thứ tự tăng dần, trong khi -1 được sử dụng cho thứ tự giảm dần.

Cú pháp

Cú pháp cơ bản của phương thức sort() là như sau:

>db.COLLECTION_NAME.find().sort({KEY:1})

Ví dụ

Bạn theo dõi Collection với tên mycol có dữ liệu sau:

{ "_id" : ObjectId(5983548781331adf45ec5), "title":"MongoDB Overview"}
{ "_id" : ObjectId(5983548781331adf45ec6), "title":"NoSQL Overview"}
{ "_id" : ObjectId(5983548781331adf45ec7), "title":"Tutorials Point Overview"}

Ví dụ sau hiển thị Document được sắp xếp bởi title theo thứ tự giảm dần.

>db.mycol.find({},{"title":1,_id:0}).sort({"title":-1})
{"title":"Tutorials Point Overview"}
{"title":"NoSQL Overview"}
{"title":"MongoDB Overview"}
>

Ghi nhớ nếu bạn không xác định thứ tự sắp xếp, thì phương thức sort() sẽ hiển thị Document theo thứ tự tăng dần.