Đối tượng trong JavaScript

JavaScript là một Ngôn ngữ chương trình hướng đối tượng (Object Oriented Programming). Một Ngôn ngữ chương trình có thể được gọi là hướng đối tượng nếu nó cung cấp 4 khả năng cơ bản tới nhà lập trình:

  • Encapsulation − Khả năng lưu giữ thông tin liên quan, là dữ liệu hoặc các phương thức, cùng với nhau trong một đối tượng.
  • Aggregation − Khả năng lưu giữ một đối tượng bên trong một đối tượng khác.
  • Inheritance − Khả năng của một lớp dựa trên lớp khác (hoặc một số lớp) đối với một số thuộc tính và phương thức của nó.
  • Polymorphism − Khả năng để viết một hàm hoặc phương thức mà làm việc trong nhiều cách đa dạng khác nhau.

Các đối tượng bao gồm các thuộc tính. Nếu một thuộc tính chứa một hàm, nó được cho là một phương thức của đối tượng, nếu không thì thuộc tính được xem là một thuộc tính.

Các thuộc tính của đối tượng

Các thuộc tính của đối tượng có thể là bất kỳ loại nào trong 3 kiểu dữ liệu gốc (primitive), hoặc trong các kiểu dữ liệu trừu tượng (abstract), ví dụ như đối tượng khác. Các thuộc tính đối tượng thường là các biến mà được sử dụng bên trong các phương thức của đối tượng, nhưng cũng có thể là các biến global có thể nhìn thấy mà được sử dụng xuyên suốt trang web.

Cú pháp để thêm một thuộc tính tới một đối tượng là:

objectName.objectProperty = propertyValue;

Ví dụ − Code sau nhận title tài liệu bởi sử dụng thuộc tính “title” của đối tượng Document:

var str = document.title;