Giải thuật tìm kiếm tuyến tính (Linear Search)

Tìm kiếm tuyến tính (Linear Search) là gì?

Linear Search là một giải thuật tìm kiếm rất cơ bản. Trong kiểu tìm kiếm này, một hoạt động tìm kiếm liên tiếp được diễn ra qua tất cả từng phần tử. Mỗi phần tử đều được kiểm tra và nếu tìm thấy bất kỳ kết nối nào thì phần tử cụ thể đó được trả về; nếu không tìm thấy thì quá trình tìm kiếm tiếp tục diễn ra cho tới khi tìm kiếm hết dữ liệu.

Giải thuật tìm kiếm tuyến tính

Gii thut tìm kiếm tuyến tính ( Mng A, Giá tr x)

Bước 1: Thiết lp i thành 1
Bước 2: Nếu i > n thì chuyn ti bước 7
Bước 3: Nếu A[i] = x thì chuyn ti bước 6
Bước 4: Thiết lp i thành i + 1
Bước 5: Ti bước 2
Bước 6: In phn t x được tìm thy ti ch mc i và ti bước 8
Bước 7: In phn t không được tìm thy
Bước 8: Thoát

Giải thuật mẫu cho tìm kiếm tuyến tính

Bt đầu hàm linear_search (list, value)

  for mi phn t trong danh sách

   if match item == value

     return v trí ca phn t

   kết thúc if

  kết thúc for

kết thúc hàm

Để tìm hiểu phần triển khai code đầy đủ cho Linear Search trong ngôn ngữ C, mời bạn click chuột vào chương: Tìm kiếm tuyến tính trong C