Dãy Fibonacci trong Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Dãy Fibonacci là gì?

Dãy Fibonacci tạo dãy các số bằng cách cộng hai số đằng trước. Dãy Fibonacci bắt đầu từ hai số: F0 & F1. Giá trị ban đầu của F0 & F1 có thể tương ứng là 0, 1 hoặc 1, 1.

Điều kiện của dãy Fibonacci là:

Fn = Fn-1 + Fn-2

Ví dụ một dãy Fibonacci:

F8 = 0 1 1 2 3 5 8 13

Ví dụ một dãy Fibonacci khác:

F8 = 1 1 2 3 5 8 13 21

Dưới đây là phần minh họa cho dãy Fibonacci trên:

Giải thuật sử dụng vòng lặp cho dãy Fibonacci

Đầu tiên, giải thuật của chúng ta sẽ sử dụng vòng lặp để tạo dãy Fibonacci:

Bt đầu gii thut Fibonacci(n)
  khai báo f0, f1, fib, loop 
  
  Thiết lp f0 là 0
  Thiết lp f1 là 1
  
  hin th f0, f1
  
  for loop 1 ti n
  
   fib f0 + f1  
   f0 f1
   f1 fib

   hin th dãy fib
  kết thúc for
	
Kết thúc gii thut

Giải thuật sử dụng đệ qui cho dãy Fibonacci

Tiếp theo, dựa vào đệ qui chúng ta sẽ thiết kế giải thuật cho dãy Fibonacci như sau:

Bt đầu gii thut Fibonacci(n)
  khai báo f0, f1, fib, loop 
  
  Thiết lp f0 là 0
  Thiết lp f1 là 1
  
  hin th f0, f1
  
  for loop 1 ti n
  
   fib f0 + f1  
   f0 f1
   f1 fib

   hin th dãy fib
  kết thúc for

Kết thúc gii thut