Hàm int() trong Python

Hàm int() trong Python trả về một đối tượng số nguyên từ bất kỳ số hoặc chuỗi nào. Cú pháp của hàm int() như thế nào, nó có những tham số gì và cách sử dụng ra sao? Mời bạn đọc theo dõi.

Cú pháp hàm int() trong Python

int(value, base)

Các tham số của hàm int()

Hàm int() có 2 tham số:

  • value: số hoặc chuỗi cần chuyển đổi thành một số nguyên
  • base: số đại diện cho định dạng số. Giá trị mặc định: 10

Giá trị trả về từ int()

Hàm int trả về:

  • một số nguyên từ số hoặc chuỗi truyền vào.
  • Nếu không có tham số thì trả về 0

Ví dụ: Hàm int() hoạt động thế nào?

# integer print("int(123) là:", int(123)) # float # viết bởi Quantrimang.com print("int(123.23) là:", int(123.23)) # string print("int('123') là:", int('123'))

Chạy chương trình, kết quả trả về là:

int(123) là: 123 int(123.23) là: 123 int('123') là: 123

Ví dụ 2: Trường hợp số thập phân, bát phân và thập lục phân?

# nhị phân 0b hoặc 0B print("Chuyển đổi giá trị nhị phân 1010 sang int là:", int('1010', 2)) print("Chuyển đổi giá trị nhị phân 0b1010 sang int là:", int('0b1010', 2)) # bát phân 0o hoặc 0O
# viết bởi Quantrimang.com print("Chuyển đổi giá trị bát phân 12 sang int là:", int('12', 8)) print("Chuyển đổi giá trị bát phân 0o12 sang int là:", int('0o12', 8)) # thập lục phân print("Chuyển đổi giá trị thập lục phân A sang int là:", int('A', 16)) print("Chuyển đổi giá trị thập lục phân 0xA sang int là:", int('0xA', 16))

Chạy chương trình, kết quả trả về là:

Chuyển đổi giá trị nhị phân 1010 sang int là: 10 Chuyển đổi giá trị nhị phân 0b1010 sang int là: 10 Chuyển đổi giá trị bát phân 12 sang int là: 10 Chuyển đổi giá trị bát phân 0o12 sang int là: 10 Chuyển đổi giá trị thập lục phân A sang int là: 10 Chuyển đổi giá trị thập lục phân 0xA sang int là: 10