Hàm rename() trong C

Hàm int rename(const char *old_filename, const char *new_filename) trong Thư viện C chuẩn làm cho filename được tham chiếu tới, được thay đổi từ old_filename thành new_filename.

Khai báo hàm rename() trong C

Dưới đây là phần khai báo cho hàm rename() trong C:

int rename(const char *old_filename, const char *new_filename)

Tham số

old_filename − Đây là chuỗi chứa tên file để được đổi tên và/hoặc di chuyển.

new_filename − Đây là chuỗi chứa tên mới cho file.

Trả về giá trị

Nếu thành công thì hàm trả về 0. Nếu có lỗi, hàm trả về -1 và errno được thiết lập thích hợp.

Ví dụ

Chương trình C sau minh họa cách sử dụng của hàm rename() trong C:

#include <stdio.h>

int main ()
{
  int ret;
  char oldname[] = "baitapc.txt";
  char newname[] = "baitapc1.txt";
  
  ret = rename(oldname, newname);
	
  if(ret == 0) 
  {
   printf("Doi ten file thanh cong !!!");
  }
  else 
  {
   printf("Error: khong the doi ten file");
  }
  
  return(0);
}

Giả sử chúng ta có baitapc.txt có một số nội dung. Chúng ta đang chuẩn bị xóa file này bởi sử dụng chương trình trên. Biên dịch và chạy chương trình trên để tạo thông báo sau và file sẽ được đổi tên thành baitapc1.txt.