Hướng dẫn cài đặt Node.js

Cài đặt Node.js nội bộ

Nếu bạn muốn thiết lập môi trường node.js trên máy tính cá nhân, bạn phải có 2 phần mềm trên máy tính của bạn. Đó là: 1)Text Editor (ví dụ : Nodepad++); 2) bộ cài binary Nodejs.

Text Editor

Nó sẽ được sử dụng để soạn thảo chương trình của bạn. Ví dụ một vài Editor trên Windows như Nodepad, vi hoặc vim (trên Linux)…

File mà bạn tạo ra trên editor của bạn gọi là source file (file nguồn) và chứa các chương trình mã nguồn. Các file nguồn cho Node.js thường được đặt tên với định dạng mở rộng “.js” .

Trước khi bắt đầu chương trình này, phải chắc chắn là bạn đã có một text editro được sử dụng và có kinh nghiệm trong việc viết các chương trình trong máy tính, lưu trữ file và thực thi nó.

Cài đặt Node.js Runtime

Source code của bạn được viết bởi các đoạn Javascript đơn giản. Trình thông dịch Node.js sẽ được sử dụng để biên dịch và thực thi các đoạn mã Javascript.

Các phiên bản cài đặt Nodejs có sẵn cho các Hệ điều hành 32-bit và 64 bit của Linux, Mac, Window…

Phần dưới trình bày các bước để cài đặt Node.js binary trên các Hệ điều hành khác nhau.

Download Node.js

Download phiên bản mới nhất của Node.js từ trang Node.js Downloads. Tại thời điểm bài hướng dẫn này, các phiên bản mới nhất tương ứng với các hệ điều hành như sau:

OS Archive name
Windows node-v0.12.0-x64.msi
Linux node-v0.12.0-linux-x86.tar.gz
Mac node-v0.12.0-darwin-x86.tar.gz
SunOS node-v0.12.0-sunos-x86.tar.gz

Cài đặt Node.js trên UNIX/Linux/Mac OS X, và SunOS

Dựa vào các kiến trúc của các hệ điều hành, tải và giải nén node-v0.12.0-osname.tar.gz trong thư mục /tm và sau cùng là giải nén vào thư mục /usr/local/nodejs. Ví dụ:

$ sudo apt-get install nodejs

Thêm /usr/local/nodejs/bin vào biến môi trường PATH:

OS Kết quả
Linux export PATH=/usr/local/nodejs/bin
Mac export PATH=$PATH:/usr/local/nodejs/bin
FreeBSD export PATH=$PATH:/usr/local/nodejs/bin

Cài đặt Node.js trên Windows

Sử dụng file MSI và theo các hướng dẫn hiện lên khi cài đặt Node.js. Mặc định, bộ cài đặt Node.js được lưu trữ tại C:\Program Files\nodejs.

Xác nhận quá trình cài đặt Node.js có thành công không

Tạo một file js với tên main.js trên máy tính (Windows hoặc Linux) với dòng code dưới đây:

/* Hello, World! Vi du kiem tra cai dat node.js */
console.log("Hello, World!")

Bây giờ thực hiện main.js sử dụng trình biên dịch Node.js để xem các kết quả:

$ node main.js

Nếu mọi thứ thành công, sau khi biên dịch sẽ cho kết quả:

Hello, World!