Nạp chồng toán tử ++ và — trong C++

Các toán tử tăng (++) và toán tử giảm (–) là hai toán tử một ngôi quan trọng có sẵn trong C++.

Ví dụ sau minh họa cách nạp chồng toán tử tăng (++) với sự sử dụng của tiền tố cũng như hậu tố. Tương tự, bạn cũng có thể nạp chồng toán tử giảm (–) trong C++:

#include <iostream>
using namespace std;
 
class ThoiGian
{
  private:
   int gio;       // tu 0 toi 23
   int phut;      // tu 0 toi 59
  public:
   // phan khai bao cac constructor can thiet
   ThoiGian(){
     gio = 0;
     phut = 0;
   }
   ThoiGian(int h, int m){
     gio = h;
     phut = m;
   }
   // phuong thuc de hien thi thoi gian
   void hienthiTG()
   {
     cout << "Gio: " << gio << " Phut: " << phut << endl;
     cout << "-----------------------" << endl;
   }
   // nap chong toan tu ++ (tien to)
   ThoiGian operator++ () 
   {
     ++phut;     // tang doi tuong nay
     if(phut >= 60) 
     {
      ++gio;
      phut -= 60;
     }
     return ThoiGian(gio, phut);
   }
   // nap chong toan tu ++ (hau to)
   ThoiGian operator++( int )     
   {
     // luu giu gia tri ban dau
     ThoiGian T(gio, phut);
     // tang doi tuong nay
     ++phut;          
     if(phut >= 60)
     {
      ++gio;
      phut -= 60;
     }
     // tra ve gia tri
     return T; 
   }
};
int main()
{
  ThoiGian T1(6, 59), T2(19,24);
 
  ++T1;          // tang T1
  T1.hienthiTG();    // hien thi T1
  ++T1;          // tang T1 mot lan lua
  T1.hienthiTG();    // hien thi T1
 
  T2++;          // tang T2
  T2.hienthiTG();    // hien thi T2
  T2++;          // tang T2 mot lan lua
  T2.hienthiTG();    // hien thi T2
  return 0;
}

Biên dịch và chạy chương trình C++ trên sẽ cho kết quả sau: