Tạo lập mới thành phần Bean

Đe xây dựng một thành phần hạt nhân (Bean) mới ta làm như sau:

  1. Tạo ra một Bean mới
  2. Dịch và lưu vào Java Archive File (JAR File).
  3. Nap thành phần được tạo ra vào ToolBox
  4. Đặt một đại diện của thành phần trên vào cửa sổ BeanBox
  5. Kiểm tra lại các thuộc tính, các phương pháp và các sự kiện cho chính xác
  6. Phát sinh báo cáo thanh tra về thành phần đó.

Ví dụ 5.3. Xây dựng một thành phần hạt nhân CustơmBean để vẽ một hình chữ nhật đơn giản. Thành phần này chính là lóp CustamBean được lưu trong tệp CustomBean. j ava.

+ Viết chương trinh cho thành phần mới.

// CustomBean.java

import java.awt.*;

import j ava.io.Serializable ;

public class CustomBean extends Canvas implements Serializable!

// Phương pháp tạo lập đặt lại các thuộc tính được kế thừa public CustomBeanO{ setsize (60, 40); setBackground(Color.red) ;

}

Lưu ý:

  1. Mọi thành phần hạt nhân (Bean) đều phải cài đặt giao diện Serializable. Thành phần trên kế thừa Canvas, cài đặt giao diện Serializable, làm nhiệm vụ ban đầu đon giản là đặt lại cỡ của hinh và màu nền là màu đỏ.
  2. Đàm bảo rằng biến môi trường CLASSPATH được đặt để truy cập được tẩt cả các tệp lóp (.class) và các tệp lưu trữ (.jar).

+ Kết quả dịch thành công chưomg trình trên là tệp CustomBean. class.

+ Tiếp theo, tạo ra một tệp thể hiện, đặt tên là manifest.tmp có nội dung như sau: Name: CustomBearLclass Java-Bean: True

Lưu ý: Đừng quên dấu cách sau Name: và sau thẻ Java-Bean:

+ Tạo lập tệp lưu trữ (.jar) chứa manifest. tnp và CustomBean. class. Trong DOS-Prompt, thực hiện

jar cfm CustamBean. jar manifest.trip CustcmBean. class

+ Nạp tệp lưu ưữ CustomBean. jar vào ToolBox. Trong môi trường BDK:

Chọn File > Load Jar

Hệ thống mờ ra File Browser, hãy chọn thư mục nơi có chứa CustomBean. jar xác định thành phần cần đưa vào ToolBox. Kết quả là thành phần được chọn sẽ được bổ sung vào ToolBox.

+ Sử dụng thành phần hạt nhân mới trong chương trình ứng dụng theo các bước như đã nêu ở ví dụ 5.2.

1. Kiểm tra các thuộc tính và các sự kiện của Bean

Như trên ta đã thấy, khi một hạt nhân được chọn thì trang màn hình thuộc tính của nó sẽ được hiển thị, bao gồm: foreground, background, font, name. Những thuộc tính này không được khai báo trong CustomBean, mà được kế thừa từ lớp Canvas. BeanBox cung cấp các kiểu nguyên thuỳ mặc định cho những thuộc tính trên. Các Bean sẽ gửi và nhận các thòng báo về các sự kiện xảy ra để trao đổi với các Bean khác.

2. Phát sinh báo cáo về các thuộc tính

Các đặc tính của các thành phần hạt nhân đóng vai trò quan trọng trong việc quyết định sử dụng chúng trong thiết kế chương trình ứng dụng, cho nên cần phải có các báo cáo mô tả được các tính năng chính của các thành phần đó.

Để tạo ra một báo cáo về một thành phần, chọn Edit > Report trong BDK Báo cáo sẽ liệt kê các sự kiện, thuộc tính, các phương pháp và các đặc tính của thành phần đã được xây dựng.