Các phần tử trích dẫn trong HTML

Phần tử <q> để trích dẫn ngắn

Phần tử <q> trong HTML được dùng để định nghĩa đoạn trích dẫn ngắn. Trình duyệt thường chèn dấu trích dẫn trước và sau phần tử <q>.

<p>Người ta thường nói: <q>Yêu là chết trong lòng một ít.</q></p>

Phần tử <blockquote> cho câu trích dẫn

Phần tử <blockquote> định nghĩa một phần trích dẫn từ một nguồn khác. Trình duyệt thường sẽ lùi đầu dòng.

<p>Đây là câu trích dẫn từ trang web của iSEE:</p> <blockquote cite="http://isee.org.vn/vi/About"> Viện nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường (iSEE) là một tổ chức khoa học và công nghệ. Chúng tôi hoạt động vì quyền của các nhóm thiểu số trong xã hội, nhằm hướng đến một xã hội văn minh, thịnh vượng, tự do, bình đẳng, nơi mọi người được đối xử công bằng và những giá trị nhân bản được tôn trọng. </blockquote>

Phần tử <abbr> để viết tắt

Phần tử <abbr> dùng để định nghĩa cho từ viết tắt hoặc các từ tạo bằng chữ cái đầu của các từ khác.

Nêu rõ các từ viết tắt rất hữu ích với trình duyệt, các phần mềm dịch ngôn ngữ và công cụ tìm kiếm.

<p> <abbr title="Tổ chức y tế thế giới">WHO</abbr> được thành lập vào năm 1948.</p>

Phần tử <address> dùng cho thông tin liên hệ

Phần tử <address> dùng để định nghĩa thông tin liên hệ (chủ sở hữu/tác giả) của văn bản hoặc bài viết. Phần tử này thường hiển thị dưới dạng in nghiêng. Hầu hết trình duyệt sẽ ngắt dòng trước và sau phần tử này.

<address> Viết bởi Vũ An.<br> Truy cập tại:<br> Quantrimang.com<br> Hanoi<br> Vietnam </address>

Phần tử <cite> cho tiêu đề tác phẩm

Phần tử <cite> thường được dùng để định nghĩa tiêu đề (tên) tác phẩm. Thường trình duyệt sẽ hiển thị phần tử này dưới dạng in nghiêng.

<p><cite>Hoa diên</cite> là tác phẩm của danh họa Vincent van Gogh. Được vẽ năm 1889.</p>

Phần tử <bdo> cho

Phần tử <bdo> là viết tắt của (bi-directional override) được dùng để định nghĩa việc đè hướng, dùng để ghi đè lên hướng của văn bản hiện tại.

<bdo dir="rtl">Câu này sẽ được viết từ phải sang trái.</bdo>


Trình duyệt hiển thị các đoạn mã HTML được viết ở trên