Các Platform khác nhau trong Git

GNU/Linux và Mac OS sử dụng line-feed (LF), hoặc một dòng mới khi ký tự kết thúc dòng (line-ending character) trong khi Windows sử dụng kết hợp line-feed và carriage-return (LFCR) để biểu diễn dòng ký tự kết thúc.

Để tránh các commit không cần thiết bởi vì sự khác nhau về dòng kết thúc, chúng ta phải định cấu hình trên client để viết cùng một dạng line-ending tới repository.

Đối với hệ điều hành Windows, chúng ta có thể định hình Git client để chuyển đổi line-ending sang định dạng CRLF trong khi kiểm tra, và chuyển đổi chúng trở lại định dạng LF trong suốt quá trình hoạt động commit. Các thiết lập sau là cần thiết để thực hiện.

[tom@CentOS project]$ git config --global core.autocrlf true

Đối với hệ điều hành GNU/Linux hoặc Mac OS, chúng ta có thể định hình client git chuyển đổi line-ending từ CRLF sang LF trong khi thực hiện hoạt động checkout.

[tom@CentOS project]$ git config --global core.autocrlf input