Comment trong C/C++

Comment của chương trình là những lời diễn giải của người viết code trong C/C++ code, giúp cho người đọc, kiểm tra mã nguồn dễ hiểu hơn. Tất cả ngôn ngữ lập trình đều có cú pháp riêng để viết comment.

C++ hỗ trợ các comment đơn dòng và đa dòng. Tất cả ký tự có trong comment được bỏ qua bởi C/C++ compiler.

Comment trong C/C++ bắt đầu với /* và kết thúc với */. Dưới đây là ví dụ về comment đơn dòng và comment nhiều dòng trong C++:

/* Day la mot comment don dong */ 
/* C/C++ cung ho tro cac comment 
 * trai dai tren nhieu dong 
 */

Một comment cũng có thể bắt đầu với //, kéo dài tới phần cuối của dòng. Ví dụ:

#include <iostream> 
using namespace std; 
main() 
{ 
   cout << "Hoc C/C++ co ban va nang cao"; 
   // In dong chu Hoc C/C++ co ban va nang cao 
   return 0; 
}

Khi code trên được biên dịch, nó sẽ bỏ qua // In dong chu Hoc C/C++ co ban va nang cao và cuối cùng cho kết quả sau:

Hoc C/C++ co ban va nang cao

Bên trong comment /* và */, các ký tự // không có ý nghĩa đặc biệt gì. Bên trong comment dạng //, các ký tự /* và */ không có ý nghĩa đặc biệt gì. Vì thế, bạn có thể “lồng” 2 dạng comment này vào nhau. Ví dụ:

/* Comment ve dong lenh in dong chu Hello World: 
cout << "QTM xin chao cac ban!"; 
// in dong chu QTM xin chao cac ban! 
*/