Giải thuật sắp xếp nhanh (Quick Sort)

Sắp xếp nhanh (Quick Sort) là gì?

Giải thuật sắp xếp nhanh (Quick Sort) là một giải thuật hiệu quả cao và dựa trên việc chia mảng dữa liệu thành các mảng nhỏ hơn. Giải thuật sắp xếp nhanh chia mảng thành hai phần bằng cách so sánh từng phần tử của mảng với một phần tử được chọn gọi là phần tử chốt (Pivot): một mảng bao gồm các phần tử nhỏ hơn hoặc bằng phần tử chốt và mảng còn lại bao gồm các phần tử lớn hơn hoặc bằng phần tử chốt.

Tiến trình chia này diễn ra tiếp tục cho tới khi độ dài của các mảng con đều bằng 1. Giải thuật sắp xếp nhanh tỏ ra khá hiệu quả với các tập dữ liệu lớn khi mà độ phức tạp trường hợp trung bình và trường hợp xấu nhất là O(nlogn) với n là số phần tử.

Kỹ thuật chọn phần tử chốt trong giải thuật sắp xếp nhanh (Quick Sort)

Kỹ thuật chọn phần tử chốt ảnh hưởng khá nhiều đến khả năng rơi vào các vòng lặp vô hạn đối với các trường hợp đặc biệt. Tốt nhất là chọn phần tử chốt (pivot) nằm ở trung vị của danh sách. Khi đó, sau log2(n) lần chia chúng ta sẽ đạt tới kích thước các mảng con bằng 1.

Dưới đây là các cách chọn phần tử chốt:

Chọn phần tử đứng đầu hoặc đứng cuối làm phần tử chốt.

Chọn phần tử đứng giữa danh sách làm phần tử chốt.

Chọn phần tử trung vị trong ba phần tử đứng đầu, đứng giữa và đứng cuối làm phần tử chốt.

Chọn phần tử ngẫu nhiên làm phần tử chốt. Tuy nhiên cách này rất dễ dẫn đến khả năng rơi vào các trường hợp đặc biệt.

Minh họa cách chia trong giải thuật sắp xếp nhanh (Quick Sort)

Hình minh họa dưới đây minh họa cách tìm phần tử chốt trong mảng. Ở đây, chúng ta chọn phần tử chốt đứng ở cuối danh sách.

Phần tử chốt chia danh sách thành hai phần. Và sử dụng đệ qui, chúng ta tìm phần tử chốt cho các mảng con cho tới khi danh sách chỉ còn một phần tử.

Giải thuật phần tử chốt trong sắp xếp nhanh (Quick Sort)

Dựa vào cách chia danh sách trong giải thuật sắp xếp nhanh ở trên, chúng ta có thể viết một giải thuật như dưới đây.

Bước 1: Chn phn t cht là phn t có ch mc cao nht (phn t cui danh sách)
Bước 2: Khai báo hai biến để tr ti bên trái và bên phi ca danh sách, ngoi tr phn t cht
Bước 3: Biến bên trái tr ti mng con bên trái
Bước 4: Biến bên phi tr ti mng con bên phi 
Bước 5: Khi giá tr ti biến bên trái là nh hơn phn t cht thì di chuyn sang phi
Bước 6: Khi giá tr ti biến bên phi là ln hơn phn t cht thì di chuyn sang trái 
Bước 7: Nếu không trong trường hp c bước 5 và bước 6 thì tráo đổi giá tr biến trái và phi
Bước 8: Nếu left right, thì đây chính là giá tr cht mi

Giải thuật phần tử chốt mẫu trong sắp xếp nhanh (Quick Sort)

Từ các bước trên, chúng ta có thể suy ra code mẫu cho giải thuật sắp xếp nhanh (Quick Sort) như sau:

Bt đầu hàm partitionFunc(left, right, pivot)
  leftPointer = left -1
  rightPointer = right

  while True thc hin
   while A[++leftPointer] < pivot thc hin
     //không làm điều gì      
   kết thúc while
		
   while rightPointer > 0 && A[--rightPointer] > pivot thc hin
     //không làm điều gì   
   kết thúc while
		
   if leftPointer >= rightPointer
     break
   else        
     Tráo đổi leftPointer,rightPointer
   kết thúc if
		
  kết thúc while 
	
  Tráo đổi leftPointer,right
  return leftPointer
	
Kết thúc hàm

Giải thuật sắp xếp nhanh (Quick Sort)

Sử dụng giải thuật phần tử chốt một cách đệ qui, chúng ta có thể kết thúc với các mảng con nhỏ hơn. Sau đó mỗi mảng con này có thể được xử lý với sắp xếp nhanh. Dưới đây, mình sử dụng giải thuật đệ qui cho sắp xếp nhanh:

Bước 1: Ly phn t cht là phn t cui danh sách
Bước 2: Chia mng bi s dng phn t cht
Bước 3: S dng sp xếp nhanh mt cách đệ qui vi mng con bên trái 
Bước 4: S dng sp xếp nhanh mt cách đệ qui vi mng con bên phi

Giải thuật mẫu cho Sắp xếp nhanh (Quick Sort)

Từ phần giải thuật trên, chúng ta có thể suy ra code mẫu cho giải thuật sử dụng đệ qui cho sắp xếp nhanh như sau:

Bt đầu hàm quickSort(left, right)

  if right-left <= 0
   return
  else   
   pivot = A[right]
   partition = partitionFunc(left, right, pivot)
   quickSort(left,partition-1)
   quickSort(partition+1,right)  
  kết thúc if		
  
Kết thúc hàm