Giới thiệu về HTML

HTML là gì?

 • HTML là ngôn ngữ đánh dấu chuẩn để tạo trang web.
 • HTML là viết tắt của Hyper Text Markup Language (ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản).
 • HTML mô tả cấu trúc của trang web bằng các markup.
 • Các phần tử trong HTML là các khối của trang web HTML.
 • Các phần tử trong HTML được đại diện bằng những thẻ đánh dấu (tag).
 • Thẻ đánh dấu HTML chứa các nội dung như ‘paragraph’, ‘heading’, ‘table’…
 • Trình duyệt không hiển thị thẻ HTML nhưng dùng chúng để hiển thị nội dung của trang.

Một văn bản HTML đơn giản

Dưới đây là ví dụ về một văn bản HTML đơn giản.

<!DOCTYPE html> <html> <head> <title>Quantrimang.com</title> </head> <body> <h1>Học lập trình HTML</h1> <p>HTML là ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản.</p> </body> </html>

Giải thích ví dụ

 • <!DOCTYPE html> cho biết văn bản này là HTML5
 • <html> là phần tử gốc của trang HTML
 • <head> chứa thông tin mô tả về văn bản
 • <title> là phần tử cho biết tiêu đề văn bản
 • <body> là phần tử chứa các nội dung trang sẽ hiển thị
 • <h1> là phần tử cho biết sẽ hiển thị tiêu đề lớn
 • <p> là phần tử của đoạn văn bản

Thẻ đánh dấu HTML

Thẻ đánh dấu HTML (gọi tắt là thẻ HTML) là các phần tử được đặt trong dấu ngoặc nhọn.

<ten_the> noi_dung </ten_the>

 • Thẻ HTML thường đi thành cặp, ví dụ như <p> và </p>
 • Thẻ đầu tiên trong cặp này gọi là thẻ mở, thẻ thứ 2 gọi là thẻ đóng.
 • Thẻ đóng được viết giống thẻ mở nhưng bắt đầu bằng một dấu gạch chéo trước tên thẻ.

Trình duyệt web

Mục đích của trình duyệt web (Chrome, IE, Firefox, Safari…) là đọc văn bản HTML và hiển thị chúng. Trình duyệt không hiển thị thẻ HTML nhưng dùng chúng để xác định phải hiển thị văn bản ra sao.


Trình duyệt hiển thị văn bản HTML

Cấu trúc trang HTML

Dưới đây là hình ảnh đơn giản hóa của cấu trúc trang HTML.


Các phần trong một cấu trúc trang HTML đơn giản

Lưu ý: Chỉ có nội dung bên trong phần <body> mới hiển thị trên trình duyệt.

<!DOCTYPE>

<!DOCTYPE> chỉ cho biết loại văn bản và giúp trình duyệt hiển thị web đúng cách, chỉ xuất hiện một lần duy nhất ở đầu trang (trước bất kì thẻ HTML nào).

<!DOCTYPE> không nhất thiết phải viết hoa.

<!DOCTYPE> cho HTML5 là

<!DOCTYPE html>

Các phiên bản của HTML

Từ những ngày đầu của web đã có rất nhiều phiên bản HTML.

Phiên bản Năm
HTML 1991
HTML 2.0 1995
HTML 3.2 1997
HTML 4.01 1999
XHTML 2000
HTML5 2014