Thẻ Comment trong HTML

Định nghĩa và cách sử dụng

Thẻ comment <!–…–> được sử dụng để chèn chú thích, bình luận trong đoạn code. Các comment này sẽ không hiển thị trên trình duyệt.

Việc sử dụng các comment bên cạnh code giúp bạn dễ hiểu, dễ kiểm soát cũng như khắc phục lỗi cho bài làm của mình một cách nhanh chóng và thuận tiện hơn. Thẻ này đặc biệt hữu ích nếu bạn có nhiều đoạn code và bài code dài.

Không có sự khác biệt của thẻ này giữa HTML 4.01 và HTML5.

Cấu trúc

Cấu trúc một comment trong file HTML:

<!-- Đây là một comment -->

Chú ý: Có một dấu chấm than (!) trong thẻ mở, nhưng không có trong thẻ đóng.

Ví dụ

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<!-- Đây là chú thích -->
<p> Quantrimang.com</p>
<p>Kiến thức -Kinh nghiệm - Hỏi đáp</p>
<!-- Comment không hiển thị trên trình duyệt -->

</body>
</html>

Kết quả trả về:

Quantrimang.com
Kiến thc -Kinh nghim - Hi đáp