Thẻ br trong HTML

Định nghĩa và cách sử dụng

Thẻ <br> dùng để xuống hàng trong cùng đoạn văn, giống phím “Enter”.

Thẻ <br> là thẻ trống, nó không có thẻ kết thúc.

Không có sự khác biệt của thẻ này giữa HTML 4.01 và HTML5.

Tip: Thẻ <br> rất hữu ích để viết địa chỉ hoặc bài thơ.

Chú ý: Sử dụng thẻ <br> để nhập ngắt dòng, không dùng để tách các đoạn.

Ví dụ

<!DOCTYPE html> <html> <body> <p>Đoạn văn dài cần xuống dòng<br>Đã xuống dòng.</p> </body> </html>

Hiển thị trình duyệt:

Đon văn dài cn xung dòng Đã xung dòng.