Giới thiệu về HTML5

HTML5 có gì mới?

Khai báo DOCTYPE trong HTML5 rất đơn giản.

<!DOCTYPE html>

Khai báo bảng mã kí tự (charset) cũng rất đơn giản. Bảng kí tự mặc định là UTF-8.

<meta charset="UTF-8">

Ví dụ về HTML5

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Quản trị mạng</title>
</head>

<body>
 Quản trị mạng là trang thủ thuật công nghệ...
</body>

</html>

Các phần tử mới trong HTML5

Dưới đây là những phần tử mới thú vị nhất trong HTML5. Trong bài học sau, bạn sẽ biết cách “dạy” các trình duyệt cũ xử lý những phần tử mới chưa được biết đến trong HTML5.

  • Phần tử cú pháp như <header>, <footer>, <article> và <section>
  • Thuộc tính mới của phần tử form như số, ngày, giờ, lịch, khoảng giá trị.
  • Phần tử đồ họa mới như <svg> và <canvas>
  • Phần tử đa phương tiện như <audio> và <video>

Các API mới trong HTML5

Những API (Application Programming Interfaces – Giao diện lập trình ứng dụng) mới thú vị nhất trong HTML5 là:

  • HTML Geolocation
  • HTML Drag and Drop
  • HTML Local Storage
  • HTML Application Cache
  • HTML Web Workers
  • HTML SSE

Các phần tử bị loại bỏ trong HTML5

Những phần tử dưới đây trong HTML4 đã bị loại bỏ trong HTML5.

Phần tử bị loại bỏ Thay thế bằng
<acronym> <abbr>
<applet> <object>
<basefont> CSS
<big> CSS
<center> CSS
<dir> <ul>
<font> CSS
<frame>
<frameset>
<noframes>
<strike> CSS, <s>, or <del>
<tt> CSS

Lịch sử HTML

Từ những ngày đầu từ World Wide Web tới giờ đã có rất nhiều phiên bản của HTML.

Năm Phiên bản
1989 Tim Berners-Lee phát minh ra www
1991 Tim Berners-Lee phát minh ra HTML
1993 Dave Raggett phác thảo bản HTML+
1995 HTML Working Group định nghĩa HTML 2.0
1997 W3C giới thiệu HTML 3.2
1999 W3C giới thiệu HTML 4.01
2000 W3C giới thiệu XHTML 1.0
2008 WHATWG lần đầu ra mắt dự thảo HTML5
2012 WHATWG phát hành HTML5 Living Standard
2014 W3C giới thiệu HTML5
2016 W3C Candidate giới thiệu HTML 5.1

– Từ năm 1991 tới 1999, HTML đã phát triển từ phiên bản 1 tới 4. Vào năm 2000, tổ chức W3C (World Wide Web Consortium) ra mắt XHTML 1.0 với cú pháp chặt chẽ, buộc các nhà phát triển phải viết code đúng quy cách, hợp lệ.

– Vào năm 2004, W3C quyết định ngưng phát triển HTML và chuyển sang XHTML.

– Năm 2004, WHATWG (Web Hypertext Applicetion Technology Working Group) được thành lập. Họ muốn phát triển HTML đồng nhất với cách sử dụng web.

– Năm 2004 tới 2006, WHATWG được nhiều trình duyệt lớn hỗ trợ.

– Năm 2006, W3C tuyên bố họ cũng hỗ trợ WHATWG.

– Năm 2008, bản phác thảo HTML5 đầu tiên được công bố rộng rãi.

– Năm 2012, WHATWG và W3C quyết định phân tách.

WHATWG muốn phát triển HTML như một “chuẩn sống” (living standard) luôn được cập nhật và cải thiện. Các tính năng mới được thêm còn tính năng cũ không bị xóa bỏ. WHATWG HTML5 Living Standard được phát hành năm 2012 và vẫn tiếp tục được cập nhật.

W3C lại muốn phát triển một chuẩn HTML5 và XHTML duy nhất. Bản HTML5 của W3C được phát hành vào 28/10/2014. Họ cũng phát hành HTML 5.1 Candidate Recommendation vào 21/6/2016.