Gói (packages) trong Java

Việc đóng gói các lớp lại tạo thành một thư viện dùng chung gọi là package.

Một package có thể chứa một hay nhiều lớp bên trong, đồng thời cũng có thể chứa một package khác bên trong.

Để khai báo một lớp thuộc một gói nào đấy ta phải dùng từ khóa package.

Dòng khai báo gói phải là dòng đầu tiên trong tập tin khai báo lớp.

Các tập tin khai báo lớp trong cùng một gói phải được lưu trong cùng một thư mục.

Lưu ý: Việc khai báo import tất cả các lớp trong gói sẽ làm tốn bộ nhớ. Thông thường chúng ta chỉ nên import những lớp cần dùng trong chương trình.

Ví dụ:

package phuongtiengiaothong; class xemay {

// ….

}

class xega extends xemay {

//…

}

Khi đó muốn sử dụng lớp xemay vào chương trình ta sẽ khai báo như sau:

import phuongtiengiaothong. xemay;