Kết nối CSDL với JDBC

Việc kết nối với CSDL bằng JDBC được thực hiện qua hai bước: đăng ký trình điều khiển JDBC; tiếp theo thực thi

phương thức getConnection() của lớp DriverManager.

1. Đăng ký trình điều khiển

Trình điều khiển JDBC được nạp khi mã bytecode của nó được nạp vào JVM. Một cách đơn giản để thực hiện công việc này là thực thi phương thức Class.forName(“<JDBC Driver>”).

Ví dụ: để nạp trình điều khiển sử dụng cầu nối ODBC do Suncung cấp, chúng ta sử dụng câu lệnh  sau: Class.forName(“sunjdbc.odbcJdbcOdbcDriver”).

2. Thực hiện kết nối

Sau khi đã nạp trình điều khiển JDBC, việc kết nối với CSDL được thực hiện với một trong các phương thức sau trong lớp DriverManager:

  • public static Connection getConnection(String url) throws SQLException: thực hiện kết nối với CSDL được yêu cầu. Bộ quản lý trình điều khiển sẽ tự động lựa chọn trình điều khiển phù hợp trong số các trình điều khiển đã được nạp.
  • public static Connection getConnection(String url, String user, String pass) throws SQLException: tiến hành kết nối tới CSDL với tài khoản user và mật mã
  • public static Connection getConnection(String url, Properties info) throws SQLException: tương tự hai phương thức trên ngoài ra cung cấp thêm các thông tin qui định thuộc tính kết nối thông qua đối tượng của lớp

Kết quả    trả  về  của các  phương thức   trên là  một  đối tượng  của lớp java.sql.Connection được dùng để đại diện cho kết nối đến CSDL