Hằng trong Java

  • Hằng là một giá trị bất biến trong chương trình
  • Tên hằng được đặt theo qui ước giống như tên biến.
  • Hằng số nguyên: trường hợp giá trị hằng ở dạng long ta thêm vào cuối chuỗi số chữ “l” hay “L”. (ví dụ: 1L)
  • Hằng số thực: truờng hợp giá trị  hằng có kiểu float ta thêm tiếp vĩ ngữ “f” hay “F”, còn kiểu số double thì ta thêm tiếp vĩ ngữ “d” hay “D”.
  • Hằng Boolean: java có 2 hằng boolean là true, false.
  • Hằng ký tự: là một ký tự đơn nằm giữa nằm giữa 2 dấu ngoặc đơn.

o Ví dụ: ‘a’: hằng ký tự a o Một số hằng ký tự đặc biệt


–   Hằng chuỗi: là  tập hợp các ký tự được đặt giữa hai dấu
nháy kép “”. Một hằng chuỗi không có ký tự nào là một hằng chuỗi rỗng.

o Ví dụ: “Helio Wolrd”

o Lưu ý: Hằng chuỗi không phải là một kiểu dữ liệu cơ sở nhưng vẫn được khai báo và sử dụng trong các chương trình.