Các kiểu cơ sở dữ liệu

Ngôn ngữ lập trình java có 8 kiểu dữ liệu cơ sở: byte, short, int, long, float, double, boolean và char.

1. Kiểu số nguyên

 • Java cung cấp 4 kiểu số nguyên khác nhau là: byte, short, int, long. Kích thước, giá trị nhỏ nhất, lớn nhất, cũng như        giá trị  mặc định của các kiểu dữ   liệu số nguyên được mô tả chi tiết trong bảng trên.
 • Kiểu mặc định của các số nguyên là kiểu int.
 • Các số nguyên kiểu byte và short rất ít khi được dùng.
 • Trong java không có kiểu số nguyên không dấu như trong ngôn ngữ C/C++.

 

Khai báo và khởi tạo giá trị cho các biến kiểu nguyên: int x = 0; long y = 100;

Một số lưu ý đối với các phép toán trên số nguyên:

 • Nếu hai toán hạng kiểu long thì  kết  quả là kiểu long

Một trong hai toán hạng không phải kiểu long sẽ được chuyển thành kiểu long trước khi thực hiện phép toán.

 • Nếu hai toán hạng đầu không phải kiểu long thì phép tính sẽ thực hiện với kiểu int
 • Các toán hạng kiểu byte hay short sẽ được chuyển sang kiểu int trước khi thực hiện phép toán.
 • Trong java không thể chuyển biến kiểu int và kiểu boolean như trong ngôn ngữ C/C++.

2. Kiểu dấu chấm động

Đối với kiểu dấu chấm động hay kiểu thực, java hỗ trợ hai kiểu dữ liệu là float và double.

Kiểu float có kích thước 4 byte và giá trị mặc định là 0.0f Kiểu double có kích thước 8 byte và giá trị mặc định là 0.0d

Số kiểu dấu chấm động không có giá trị nhỏ nhất cũng không có giá trị lớn nhất. Chúng có thể nhận các giá trị:

 • Số âm
 • Số dương
 • Vô cực âm
 • Vô cực dương

Khai báo và khởi tạo giá trị cho các biến kiểu dấu chấm động: float x = 100.0/7; double y = 1.56E6;

Một số lưu ý đối với các phép toán trên số dấu chấm động:

 • Nếu mỗi toán hạng đều có kiểu dấn chấm động thì phép toán chuyển thành phép toán dấu chấm động.
 • Nếu có một toán hạng là double thì các toán hạng còn lại sẽ được chuyển thành kiểu double trước khi thực hiện phép toán.
 • Biến kiểu float và double có thể ép chuyển sang kiểu dữ liệu khác trừ kiểu

3. Kiểu ký tự (char)

Kiểu ký tự trong ngôn ngữ lập trình java có kích thước là 2 bytes và chỉ dùng để biểu diễn các ký tự trong bộ mã Unicode. Như vậy kiểu char trong java có thể biểu diễn tất cả 216 = 65536 ký tự khác nhau.

Giá trị mặc định cho một biến kiểu char là null.

4. Kiểu luận lý (boolean)

 • Kiểu boolean chỉ nhận 1 trong 2 giá trị: true hoặc false.
 • Trong java kiểu boolean không thể chuyển thành kiểu nguyên và ngược lại.
 • Giá trị mặc định của kiểu boolean là