Kiểu dữ liệu SQL và kiểu dữ liệu JAVA

Trong quá trình thao tác với CSDL, chúng ta sẽ gặp phải vấn đề chuyển đổi giữa kiểu dữ liệu trong CSDL sang kiểu dữ liệu Java hỗ trợ và ngược lai. Việc chuyển đổi này được thực hiện như trong 2 bảng sau.

Bảng chuyển đổi từ kiểu dữ liệu SQL sang Java

Bảng chuyển đổi từ kiểu dữ liệu Java sang SQL