Biến trong Java

  • Biến là vùng nhớ dùng để lưu trữ các giá trị của chương trình. Mỗi     biến gắn   liền  với  một  kiểu  dữ  liệu  và  một định danh duy nhất gọi là tên biến.
  • Tên biến thông thường là một chuỗi các ký tự (Unicode), ký số.
    • Tên biến phải bắt đầu bằng một chữ cái, một dấu gạch dưới hay dấu dollar.
    • Tên biến không được trùng với các từ khóa (xem phụ lục các từ khóa trong java).
    • Tên biến không có khoảng trắng ở giữa tên.
  • Trong java, biến có thể được khai báo ở bất kỳ nơi đâu trong chương trình.

Cách khai báo

<kiểu_dữ_liệu> <tên_biến>;

<kiểu_dữ_liệu> <tên_biến> = <giá_trị>;

Gán giá trị cho biến

<tên_biến> = <giá_trị>;

Biến công cộng (toàn cục): là biến có thể truy xuất ở khắp nơi trong chương trình, thường được khai báo dùng từ khóa public, hoặc đặt chúng trong một class.

Biến cục bộ: là biến chỉ có thể truy xuất trong khối lệnh nó khai báo.

Lưu ý: Trong ngôn ngữ lập trình java có phân biệt chữ in hoa và in thường. Vì vậy chúng ta cần lưu ý khi đặt tên cho các đối tương dữ liệu cũng như các xử lý trong chương trình.

Ví dụ:

Kết quả chương trình: