Chương trình Java đầu tiên

1. Tạo chương trình nguồn HelloWordApp

 • Khởi động Notepad và gõ đoạn mã sau

/*Viết chương trình in dòng HelloWorld lên màn hình

Console*/

class HelloWorldApp{

public static void main(String[] args){

//In dong chu “HelloWorld” System. out.println(“Hello World”) ;

}

}

Lưu lại với tên HelloWorldApp.java

2. Biên dịch tập tin nguồn HelloWordApp

Việc biên dịch tập tin mã nguồn chương trình HelloWorldApp có thể thực hiện qua các bước cụ thể như sau:

 • Mở cửa sổ Command Prompt.
 • Chuyển đến thư mục chứa tập tin nguồn vừa tạo ra.
 • Thực hiện câu lệnh: javac HelloWordApp.java

Nếu gặp thông báo lỗi “Bad Command of filename” hoặc “The name specified is not recognized as an internal or external command, operable program or batch file” có nghĩa là Windows không tìm được trình biên dịch javac. Để sửa lỗi này chúng ta  cần  cập nhật  lại đường   dẫn  PATH của hệ thống.

Ngược lại nếu thành công bạn sẽ có thêm tập tin HelloW ordApp .class

3. Chạy chương trình HelloWordApp

 • Tại dẫu nhắc gõ lệnh: java HelloWordApp
 • Nếu chương     trình   đúng    bạn   sẽ    thấy   dòng    chữ HelloWord trên màn hình Console.
 • Nếu các bạn nhận được lỗi “Exception in thread “main lang.NoClassDefFoundError: HelloWorldApp” có nghĩa là Java không thể tìm được tập tin mã bytecode tên HelloWorldApp.class của các bạn. Một trong những nơi java cố tìm tập tin bytecode là thư mục hiện tại của các bạn. Vì thể nếu tập tin byte code được đặt ở C:\java thì các bạn nên thay đổi đường dẫn tới đó.

4. Cấu trúc chương trình HelloWordApp

Phương thức main(): là điểm bắt đầu thực thi một ứng dụng. Mỗi ứng dụng Java phải chứa một phương thức main có dạng như sau: public static void main(String[] args)

Phương thức main chứa ba bổ từ đặc tả sau:

 • public chỉ ra rằng phương thức main có thể được gọi bỡi bất kỳ đối tượng nào.
 • static chỉ ra rắng phương thức main là một phương thức lớp.
 • void chỉ ra rằng phương thức main sẽ không trả về bất kỳ một giá trị nào.

Ngôn ngữ Java hỗ trợ ba kiểu chú thích sau:

 • /* text */
 • // text
 • /** documentation */. Công cụ javadoc trong bộ JDK sử dụng chú thích này để chuẩn bị cho việc tự động phát sinh tài liệu.
 • Dấu mở và đóng ngo8ạc nhọn “{“ và “}”: là bắt đầu và kết thúc 1 khối lệnh.
 • Dấu chấm phẩy “;” kết thúc 1 dòng lệnh.

5.Sử dụng phương thức/biến của lớp

Cú pháp :        Tên_lớp. Tên_biến

hoặc T ên_lớp. T ên_phương_thức(…)