Hàm complex() trong Python

Trong Python, hàm complex() trả về một số phức khi người dùng cung cấp phần thực và phần ảo, hoặc biến một chuỗi thành một số phức. Cú pháp của hàm complex() như thế nào, nó có những tham số gì và cách sử dụng ra sao? Mời bạn đọc theo dõi.

Cú pháp hàm complex() trong Python

complex([phanthuc[, phanao]])

Các tham số của hàm complex()

complex có hai tham số:

  • phanthuc: phần thực của số phức trả về, nếu bỏ trống tham số này, Python mặc định giá trị là 0.
  • phanao: phần ảo của số phức trả về, nếu bỏ trống tham số này, Python mặc định giá trị là 0.

Nếu tham số đầu tiên được truyền vào complex là một chuỗi thì nó sẽ được hiểu là một số phức. Trong trường hợp này bạn không nên truyền vào tham số thứ hai.

Giá trị trả về từ complex()

Hàm complex() trả về một số phức.

Nếu chuỗi được truyền vào hàm không phải là một số phức thì sẽ xảy ra exception (ngoại lệ) ValueError.

Chú ý: Chuỗi được truyền phải có dạng phanthuc+phanaoj hoặc phanthuc+phanaoJ.

Ví dụ 1: Cách tạo số phức trong Python

z = complex(2, -3) print(z)
 z = complex(1) print(z) z = complex() print(z) z = complex('5-9j') print(z)

Chạy chương trình, kết quả trả về là:

(2-3j)
(1+0j)
0j
(5-9j)

Ví dụ 2: Tạo số phức không sử dụng hàm complex()

Trong Python, bạn có thể tạo một số phức mà không sử dụng hàm complex()

Để làm được điều đó, bạn phải đặt ‘j’ hoặc ‘J’ sau một số để Python nhận dạng.

a = 2+3j print('a =',a) b = -2j print('b =',b) c = 0j print('c =',c)

Output được trả về là:

a = (2+3j) b = (-0-2j) c = 0j