Hàm delattr() trong Python

Hàm delattr() trong Python dùng để xóa một thuộc tính khỏi đối tượng được chỉ định. Cú pháp của hàm delattr() như thế nào, nó có những tham số gì và cách sử dụng ra sao? Mời bạn đọc theo dõi.

Cú pháp hàm delattr() trong Python

delattr(object, name)

Các tham số của hàm delattr()

Delattr() có hai tham số:

  • object: tên đối tượng chứa thuộc tính bị xóa.
  • name: tên của thuộc tính bạn muốn xóa khỏi đối tượng.

Giá trị trả về từ delattr()

Delattr() không trả về bất kỳ giá trị nào. Nó chỉ loại bỏ một thuộc tính (nếu đối tượng cho phép).

Ví dụ 1: Hàm delattr() hoạt động thế nào?

class Toado: x = 10 y = -5 z = 0  point1 = Toado()  print('x = ',point1.x) print('y = ',point1.y) print('z = ',point1.z) delattr(Toado, 'z')   print('--Sau khi xoa thuoc tinh z--') print('x = ',point1.x) print('y = ',point1.y)

Chạy chương trình, kết quả trả về là:

x = 10 y = -5 z = 0 --Sau khi xoa thuoc tinh z-- x = 10 y = -5

Trong ví dụ này, thuộc tính z bị xóa bỏ khỏi class Toado bằng cách sử dụng hàm delattr(Toado, ‘z’).

Ví dụ 2: Xóa bỏ thuộc tính bằng cách sử dụng toán tử del.

Ngoài việc sử dụng delattr, bạn còn có thể xóa bỏ thuộc tính của một đối tượng bằng toán tử del.

class Toado: x = 10 y = -5 z = 0 point1 = Toado()   print('x = ',point1.x) print('y = ',point1.y) print('z = ',point1.z)   # Xoa bo thuoc tinh z del Toado.z   print('--Sau khi xoa thuoc tinh z--') print('x = ',point1.x) print('y = ',point1.y)

Chạy chương trình, ta được kết quả trả về tương tự ví dụ 1.