Hàm getattr() trong Python

Hàm getattr() trong Python trả về giá trị của thuộc tính bạn muốn tìm, nếu đối tượng không có thuộc tính này hàm sẽ trả về giá trị mặc định được cung cấp. Cú pháp của hàm getattr() như thế nào, nó có những tham số gì và cách sử dụng ra sao? Mời bạn đọc theo dõi.

Cú pháp hàm getattr() trong Python

getattr(doituong, tenthuoctinh[, macdinh])

Các tham số của hàm getattr()

Hàm getattr() có 3 tham số:

  • doituong: đối tượng bạn muốn kiểm tra.
  • tenthuoctinh: tên của thuộc tính cần tìm kiếm.
  • macdinh: Giá trị trả về nếu thuộc tính không tồn tại.

Lưu ý: Hàm getattr() trả về:

  • Giá trị của thuộc tính nếu đối tượng có thuộc tính truyền vào.
  • Giá trị mặc định nếu đối tượng không có thuộc tính truyền vào.
  • Ngoại lệ AttributionError nếu không tìm thấy thuộc tính và giá trị mặc định không được xác định.

Ví dụ 1: Hàm getattr() hoạt động thế nào?

class Nhanvien:  tuoi = 23  ten = "QuachTinh" nhanvien = Nhanvien() print('So tuoi la:', getattr(nhanvien, "tuoi")) print('So tuoi la:', nhanvien.tuoi)

Chạy chương trình, kết quả trả về là:

So tuoi la: 23 So tuoi la: 23

Ví dụ 2: Tham số giá trị mặc định

class Nhanvien:  tuoi = 23  ten = "Adam" nhanvien = Nhanvien() # Khi truyền giá trị mặc định
# Viết bởi Quantrimang.com print('Gioi tinh nhan vien la:', getattr(nhanvien, 'gioitinh', 'Nam')) # Khi không truyền giá trị mặc định print('Gioi tinh nhan vien la:', getattr(nhanvien, 'gioitinh'))

Chạy chương trình ta được kết quả là:

Gioi tinh nhan vien la: Nam AttributeError: 'Nhanvien' object has no attribute 'gioitinh'

Thuộc tính không có trong class Nhanvien, vậy nên khi gọi hàm getattr với giá trị mặc định là Nam thì hàm sẽ trả về ‘Nam’, còn nếu không truyền tham số này như đoạn code phía dưới, chương trình sẽ phát sinh ngoại lệ AttributeError.