Hàm help() trong Python

Hàm help() tích hợp sẵn trong Python được sử dụng để hiển thị tài liệu và gọi hệ thống trợ giúp của các module, hàm, lớp, từ khóa…

Cú pháp hàm help() trong Python

help(object)

Các tham số của hàm help():

  • object: đối tượng bạn muốn hiển thị thông tin hoặc gọi hệ thống trợ giúp.

Hàm help() được sử dụng để tương tác, dùng trong trình thông dịch khi bạn cần trợ giúp viết chương trình hay sử dụng các module Python.

1. Tham số là đối tượng được truyền cho help() (không phải chuỗi)

Thử chạy lệnh sau trên Python shell:

>>> help(list)
>>> help(dict)
>>> help(print)
>>> help([1, 2, 3])

2. Tham số là chuỗi được truyền cho help()

Nếu tham số được truyền dưới dạng chuỗi, chuỗi đã cho sẽ được tra cứu và trả về tên của module, hàm, lớp, phương thức, từ khóa hoặc chủ đề tài liệu và trang hiển thị hệ thống trợ giúp.

Thử chạy lệnh sau trên Python shell:

>>> help('random thing')
>>> help('print'))
>>> help('def')
>>> from math import * 
    help('math.pow')

3. Không có tham số được truyền cho help()

Nếu không có đối số nào được thông qua, hệ thống trợ giúp tương tác sẽ khởi động trên console.

>>> help()

Sau đó, bạn có thể nhập tên đối tượng cần để nhận trợ giúp về việc viết chương trình hay các gợi ý sử dụng module Python. Ví dụ:

help> True
help> 'print'
help > print

Để thoát khỏi tiện ích trợ giúp của help() và quay lại trình thông dịch, bạn cần nhập quit và enter.

help > quit