Hàm isinstance() trong Python

Hàm isinstance() tích hợp sẵn trong Python kiểm tra xem môt đối tượng (tham số thứ nhất) là một instance hay là một lớp con của Classinfo (tham số thứ hai).

Cú pháp hàm isinstance() trong Python

isinstance(object, classinfo)

Các tham số của hàm isinstance()

Hàm isinstance() có 2 tham số:

  • object: đối tượng cần kiểm tra
  • classinfo: class, type, hoặc tuple

Giá trị trả về từ isinstance()

Hàm isinstance() trả về:

  • True nếu đối tượng là một instance hoặc một lớp con subclass của lớp hoặc bất kỳ phần tử nào của bộ dữ liệu.
  • False nếu ngược lại.

Ví dụ, nếu tham số classinfo là một tuple, hàm này sẽ trả về True nếu đối tượng là một kiểu trong tuple.

Ví dụ: Hàm isinstance() hoạt động thế nào?

class Foo:
  a = 5
  
fooInstance = Foo()

print(isinstance(fooInstance, Foo))
print(isinstance(fooInstance, (list, tuple)))
print(isinstance(fooInstance, (list, tuple, Foo)))

Chạy chương trình, kết quả trả về là:

True
False
True