Hàm hex() trong Python

Hàm hex() là một trong các hàm tích hợp sẵn trong Python, được sử dụng để chuyển đổi một số nguyên thành dạng thập lục phân tương ứng. Hàm hex() có cú pháp ra sao, có những tham số nào, bạn hãy cùng Quantrimang tìm hiểu trong bài viết này nhé.

Cú pháp hàm hex() trong Python

hex(x)

Các tham số của hàm hex():

Hex() có duy nhất một tham số:

  • x: là số nguyên (đối tượng int)

Giá trị trả về từ hex()

Hàm hex() chuyển đổi một số nguyên thành số thập lục phân tương ứng ở dạng chuỗi.

Chuỗi thập lục phân được trả về bắt đầu bằng tiền tố “0x”.

Ví dụ 1: Hàm hex() hoạt động thế nào?

number = 435 print(number, 'chuyển sang dạng thập lục phân =', hex(number)) number = 0 print(number, 'chuyển sang dạng thập lục phân =', hex(number)) number = -34 print(number, 'chuyển sang dạng thập lục phân =', hex(number)) returnType = type(hex(number)) print('Return type from hex() is', returnType)

Chạy chương trình, kết quả trả về là:

435 chuyn sang dng thp lc phân = 0x1b3 0 chuyn sang dng thp lc phân = 0x0 -34 chuyn sang dng thp lc phân = -0x22 Return type from hex() is <class 'str'>

Ví dụ 2: Biểu diễn dạng thập lục phân của kiểu dữ liệu float

Nếu bạn cần tìm chuỗi dạng thập lục phân của dữ liệu kiểu float, bạn cần sử dụng phương thức float.hex ().

number = 2.5 print(number, 'chuyển sang dạng thập lục phân =', float.hex(number)) number = 0.0 print(number, 'chuyển sang dạng thập lục phân =', float.hex(number)) number = 10.5 print(number, 'chuyển sang dạng thập lục phân =', float.hex(number))

Chạy chương trình, kết quả trả về là:

2.5 chuyn sang dng thp lc phân = 0x1.4000000000000p+1 0.0 chuyn sang dng thp lc phân = 0x0.0p+0 10.5 chuyn sang dng thp lc phân = 0x1.5000000000000p+3