Hàm enumerate() trong Python

Trong Python, hàm enumerate() thêm vào một bộ đếm vào trước mỗi iterable và trả về kết quả dưới dạng đối tượng liệt kê (enumerate object). Bài viết sẽ trình bày kĩ về cú pháp, tham số và cách sử dụng hàm. Mời bạn đọc theo dõi.

Cú pháp hàm enumerate() trong Python

enumerate(iterable, start=0)

Các tham số của hàm enumerate()

 • iterable: chuỗi, list, tuple, iterator hoặc bất cứ đối tượng hỗ trợ iteration nào.
 • start: enumerate() bắt đầu bộ đếm từ số này. Nếu tham số start bị bỏ qua thì 0 sẽ là giá trị mặc định được gán.

Giá trị trả về từ enumerate()

Hàm enumerate() thêm vào một bộ đếm vào trước mỗi iterable và trả về kết quả dưới dạng đối tượng liệt kê. Các đối tượng enumerate này sau đó có thể được sử dụng trực tiếp trong các vòng lặp hoặc được chuyển đổi thành một danh sách, một tuple bằng phương thức list() và tuple().

Ví dụ 1: Hàm enumerate() hoạt động trong Python

cuahang = ['banhmi', 'sua', 'keo'] enumerateCuahang = enumerate(cuahang) print(type(enumerateCuahang)) # chuyển đổi thành một danh sách # viết bởi Quantrimang.com print(list(enumerateCuahang)) # bộ đếm chỉ định số bắt đầu # viết bởi Quantrimang.com enumerateCuahang = enumerate(cuahang, 10) print(list(enumerateCuahang))

Chạy chương trình, kết quả trả về là:

<class 'enumerate'> [(0, 'banhmi'), (1, 'sua'), (2, 'keo')] [(10, 'banhmi'), (11, 'sua'), (12, 'keo')]

Ví dụ 2: Vòng lặp trên đối tượng enumerate

cuahang = ['banhmi', 'sua', 'keo'] for item in enumerate(cuahang):   print(item) print('\n') for count, item in enumerate(cuahang):   print(count, item) print('\n') # bộ đếm chỉ định số bắt đầu
# viết bởi Quantrimang.com for count, item in enumerate(cuahang, 100):   print(count, item)

Chạy chương trình, kết quả trả về là:

(0, 'banhmi') (1, 'sua') (2, 'keo') 0 banhmi 1 sua 2 keo 100 banhmi 101 sua 102 keo