Hàm strftime() trong Python

Ở bài viết này, Quantrimang.com sẽ hướng dẫn bạn cách chuyển đổi các đối tượng ngày, giờ và thời gian thành chuỗi tương ứng với định dạng cho trước cùng các ví dụ cụ thể để bạn dễ hình dung và nắm bắt hàm tốt hơn.

Hàm strftime() trong Python trả về một chuỗi biểu diễn giá trị ngày, giờ và thời gian bằng cách sử dụng các đối tượng date, time và datetime.

Ví dụ 1: Sử dụng strftime() chuyển đổi datetime sang string

Chương trình dưới đây chuyển đổi một đối tượng datetime chứa ngày và giờ hiện tại thành các định dạng chuỗi khác nhau.

from datetime import datetime

now = datetime.now() # current date and time

year = now.strftime("%Y")
print("year:", year)

month = now.strftime("%m")
print("month:", month)

day = now.strftime("%d")
print("day:", day)

time = now.strftime("%H:%M:%S")
print("time:", time)

date_time = now.strftime("%m/%d/%Y, %H:%M:%S")
print("date and time:",date_time)

Chạy chương trình, kết quả trả về là:

year: 2019
month: 07
day: 10
time: 10:37:16
date and time: 07/10/2019, 10:37:16

Bạn có thể thấy, các biến date, time, datetime ở đây đều ở dạng chuỗi, duy chỉ có biến now ở dạng đối tượng datetime

strftime() hoạt động như thế nào?

Trong chương trình trên,%Y, %m, %d… là các code định dạng. Hàm strftime() lấy các code định dạng đó làm đối số và trả về một chuỗi được định dạng dựa trên nó.

1. Class datetime được import từ module datetime vì đối tượng của class datetime có thể truy cập hàm strftime().

Import lớp datetime từ module datetime
Import lớp datetime từ module datetime

2. Đối tượng datetime chứa ngày và giờ hiện tại được lưu trữ trong biến now.

Biến now là đối tượng datetime chứa ngày và giờ hiện tại
Biến now là đối tượng datetime chứa ngày và giờ hiện tại

3. Hàm strftime() sử dụng để tạo các chuỗi theo định dạng ta truyền vào.

strftime() sử dụng để tạo các chuỗi theo định dạng ta truyền vào.
strftime() sử dụng để tạo các chuỗi theo định dạng ta truyền vào.

4. Chuỗi bạn truyền vào hàm strftime() có thể chứa nhiều code định dạng.

Hàm strftime() có thể chứa nhiều code định dạng
Hàm strftime() có thể chứa nhiều code định dạng

Ví dụ 2: Sử dụng giá trị timestamp

from datetime import datetime

timestamp = 1562733155
date_time = datetime.fromtimestamp(timestamp)

print("Thoi gian tuong ung:", date_time)

d = date_time.strftime("%m/%d/%Y, %H:%M:%S")
print("Output 2:", d)	

d = date_time.strftime("%d %b, %Y")
print("Output 3:", d)

d = date_time.strftime("%d %B, %Y")
print("Output 4:", d)

d = date_time.strftime("%I%p")
print("Output 5:", d)

Chạy chương trình, kết quả trả về là:

Thoi gian tuong ung: 2019-07-10 11:32:35
Output 2: 07/10/2019, 11:32:35
Output 3: 10 Jul, 2019
Output 4: 10 July, 2019
Output 5: 11AM

Danh sách code định dạng

Bảng bên dưới hiển thị tất cả các code định dạng mà bạn có thể truyền vào phương thức strftime().

Kí hiệu Ý nghĩa Ví dụ
%a Tên ngày trong tuần viết tắt Sun, Mon…
%A Tên ngày trong tuần viết đầy đủ Sunday, Monday…
%w Ngày trong tuần, dạng giá trị số 0, 1, …, 6
%d Ngày trong tháng, dạng giá trị số (có giá trị 0 làm đệm trước ngày có 1 chữ số) 01, 02, …, 31
%-d Ngày trong tháng, dạng giá trị số 1, 2, …, 30
%b Tên tháng viết tắt Jan, Feb, …, Dec
%B Tên tháng viết đầy đủ January, February…
%m Tháng trong năm, dạng giá trị số (có giá trị 0 làm đệm trước tháng có 1 chữ số) 01, 02, …, 12
%-m Tháng trong năm, dạng giá trị số 1, 2, …, 12
%y Giá trị năm 2 chữ số (có giá trị 0 làm đệm trước năm có 1 chữ số) 00, 01, …, 99
%-y Giá trị năm 2 chữ số 0, 1, …, 99
%Y Giá trị năm đầy đủ 2013, 2019…
%H Giờ theo hệ 24 tiếng (có giá trị 0 làm đệm trước giờ có 1 chữ số) 00, 01, …, 23
%-H Giờ theo hệ 24 tiếng, dạng giá trị số 0, 1, …, 23
%I Giờ theo hệ 12 tiếng, dạng giá trị số (có giá trị 0 làm đệm trước giờ có 1 chữ số) 01, 02, …, 12
%-I Giờ theo hệ 12 tiếng 1, 2, …, 12
%p Giờ địa phương là AM hoặc PM. AM, PM
%M Phút, dạng giá trị số (có giá trị 0 làm đệm trước phút có 1 chữ số) 00, 01, …, 59
%-M Phút, dạng giá trị số 0, 1, …, 59
%S Giây, dạng giá trị số (có giá trị 0 làm đệm trước giây có 1 chữ số) 00, 01, …, 59
%-S Giây, dạng giá trị số 0, 1, …, 59
%f Micro giây, dạng giá trị số (có giá trị 0 làm đệm trước giây có 1 chữ số) 000000 – 999999
%z Giờ bù UTC ở dạng +HHMM or -HHMM.
%Z Tên múi giờ
%j Ngày trong năm, dạng giá trị số (có giá trị 0, 00 làm đệm trước ngày có 1 và 2 chữ số) 001, 002, …, 366
%-j Ngày trong năm, dạng giá trị số 1, 2, …, 366
%U Số tuần trong năm (tính Chủ nhật là ngày đầu tuần). Tất cả các ngày trong năm mới trước Chủ nhật đầu tiên được coi là trong tuần 0. 00, 01, …, 53
%W Số tuần trong năm (tính Thứ Hai là ngày đầu tuần). Tất cả các ngày trong năm mới trước Thứ Hai đầu tiên được coi là trong tuần 0. 00, 01, …, 53
%c Trả về ngày giờ Mon Sep 30 07:06:05 2013
%x Trả về ngày 09/30/13
%X Trả về giờ 07:06:05
%% Ký tự ‘%’ theo nghĩa đen. %

Ví dụ 3: Các code định dạng thường dùng: Trả về ngày, giờ: %c, %x, %X

from datetime import datetime

timestamp = 1562733155
date_time = datetime.fromtimestamp(timestamp)

d = date_time.strftime("%c")
print("Output 1:", d)	

d = date_time.strftime("%x")
print("Output 2:", d)

d = date_time.strftime("%X")
print("Output 3:", d)

Kết quả trả về:

Output 1: Wed Jul 10 11:32:35 2019
Output 2: 07/10/19
Output 3: 11:32:35