Hàm id() trong Python

Hàm tích hợp sẵn id() trong Python trả về giá trị là một số nguyên duy nhất để định danh một đối tượng.

  • Tất cả các đối tượng trong Python đều có id duy nhất của riêng nó.
  • Id được gán cho đối tượng khi nó được tạo.

Cú pháp hàm id()

id(object)

Tham số của hàm id()

Id() có một tham số duy nhất:

  • object: là một đối tượng, số, chuỗi, danh sách, class… cần trả về id.

Giá trị trả về từ id()

Hàm id() trả về danh tính của đối tượng. Đây là một số nguyên duy nhất cho đối tượng truyền vào và không đổi trong suốt vòng đời của nó.

Ví dụ

1. Cách id() hoạt động trong Python

class Demo:
b = 5

qtmDemo = Demo()
print('id của qtmDemo =',id(qtmDemo))

Chạy chương trình, kết quả trả về sẽ ở dạng:

id của qtmDemo = 139870602688104

2. Một số ví dụ khác:

print('id của 5 =',id(5))

a = 5
print('id của a =',id(a))

b = a
print('id của b =',id(b))

c = 5.0
print('id của c =',id(c))

Kết quả:

id của 5 = 10914496
id của a = 10914496
id của b = 10914496
id của c = 139870675422424