Hàm input() trong Python

Hàm input() tích hợp sẵn trong Python cho phép người dùng nhập vào dữ liệu, chuyển đổi thành một chuỗi và trả về nội dung đã nhập.

Cú pháp hàm input()

input([prompt])

Tham số của hàm input()

input() có một tham số duy nhất:

  • prompt: là một chuỗi được người dùng nhập vào.

Ví dụ

1. Cách input() hoạt động trong Python

# nhận input từ người dùng

inputChuoi = input()

print('Chuỗi đầu vào là:', inputChuoi)

Giả dụ input người dùng nhập vào là “Website Quantrimang.com”. Chạy chương trình, kết quả trả về là:

Website Quantrimang.com

Chuỗi đầu vào là: Website Quantrimang.com

2. Nhận input từ người dùng có lời nhắc trước khi nhập.

# nhận input từ người dùng

inputChuoi = input('Nhập chuỗi:')

print('Chuỗi đầu vào là:', inputChuoi)

Kết quả:

Nhập chuỗi: Website Quantrimang.com

Chuỗi đầu vào là: Website Quantrimang.com