Hàm repr() trong Python

Chức năng của hàm repr() trong Python là trả về một giá trị đại diện có thể in ra được của đối tượng đầu vào.

Cú pháp của hàm repr() là:

repr(đối tượng)

Tham số của hàm repr()

Hàm repr() chỉ nhận một tham số:

  • Đối tượng có giá trị đại diện có thể in được

Giá trị trả về từ hàm repr()

Hàm repr() trả về một chuỗi giá trị đại diện có thể in ra được của đối tượng đã cho.

repr() cũng là một hàm khá đơn giản trong Python

Ví dụ 1: Hàm repr() hoạt động như thế nào trong Python?

Đây là một ví dụ đơn giản của hàm repr():

var = 'Quantrimang'

print(repr(var))

Khi chạy chương trình, kết quả thu được là:

'Quantrimang'

Ở đây, chúng ta gán giá trị ‘Quantrimang’ cho var. Sau đó, hàm repr() trả về đúng giá trị ‘Quantrimang’ vì chuỗi ký tự này có thể in được.

Khi kết quả từ repr() đi qua hàm eval(), chúng ta sẽ nhận được đối tượng ban đầu (trong hầu hết trường hợp).

Ví dụ:

var = 'Quantrimang.com'

print(eval(repr(var)))

Kết quả:

Quantrimang.com

Ví dụ 2: Sử dụng __repr__() cho các đối tượng tùy chỉnh

Ở mức hệ thống, hàm repr() gọi lệnh __repr__() cho đối tượng đầu vào. Vì thế, bạn có thể dễ dàng thực hiện/ghi đè __repr__() để hàm repr() hoạt động theo cách khác.

Ví dụ:

class Quantrimang:
    name = 'QTM'

    def __repr__(self):
        return repr('Xin chào ' + self.name )

print(repr(Quantrimang()))

Kết quả:

'Xin chào QTM'