Hàm strcpy() trong C

Hàm char *strcpy(char *dest, const char *src) sao chép chuỗi được trỏ tới bởi src tới dest.

Khai báo hàm strcpy() trong C

Dưới đây là phần khai báo cho strcpy() trong C:

char *strcpy(char *dest, const char *src)

Tham số

dest — Đây là con trỏ trỏ tới mảng chứa chuỗi vừa được sao chép.

src — Chuỗi để được sao chép.

Trả về giá trị

Hàm này trả về một con trỏ trỏ tới chuỗi đích dest.

Ví dụ

Chương trình C sau minh họa cách sử dụng của strcpy() trong C:

#include <stdio.h>
#include <string.h>

int main()
{
   char src[40];
   char dest[100];
  
   memset(dest, '\0', sizeof(dest));
   strcpy(src, "Hoc C co ban va nang cao tai QTM !!!");
   strcpy(dest, src);

   printf("Sau khi thuc hien ham strcpy, chuoi dest co dang: \n%s\n", dest);
   
   return(0);
}

Biên dịch và chạy chương trình C trên để xem kết quả.