Hàm memcmp() trong C

Hàm int memcmp(const void *str1, const void *str2, size_t n)) so sánh n byte đầu của hai chuỗi str1 và str2.

Khai báo hàm memcmp() trong C

Dưới đây là phần khai báo cho memcmp() trong C:

int memcmp(const void *str1, const void *str2, size_t n)

Tham số

str1 — Đây là con trỏ tới một khối bộ nhớ.

str2 — Đây là con trỏ tới một khối bộ nhớ.

n — Đây là số byte để được so sánh.

Trả về giá trị

Nếu trả về giá trị < 0 thì hàm này chỉ rằng str1 là ngắn hơn str2.

Nếu trả về giá trị > 0 thì hàm này chỉ rằng str2 là ngắn hơn str1.

Nếu trả về giá trị = 0 thì hàm này chỉ rằng str1 là bằng str2.

Ví dụ

Chương trình C sau minh họa cách sử dụng của memcmp() trong C:

#include <stdio.h>
#include <string.h>

int main ()
{
  char str1[15];
  char str2[15];
  int ret;

  memcpy(str1, "abcdef", 6);
  memcpy(str2, "ABCDEF", 6);

  ret = memcmp(str1, str2, 5);

  if(ret > 0)
  {
   printf("Chuoi str2 la ngan hon chuoi str1");
  }
  else if(ret < 0) 
  {
   printf("Chuoi str1 la ngan hon chuoi str2");
  }
  else 
  {
   printf("Chuoi str1 la bang chuoi str2");
  }
  
  return(0);
}

Biên dịch và chạy chương trình C trên sẽ cho kết quả: