Lệnh if, else, switch trong PHP

Các lệnh if, elseif …else và switch trong được sử dụng để điều khiển luồng dựa trên các điều kiện khác nhau.

Bạn có thể sử dụng các lệnh điều kiện trong code của bạn để điều khiển luồng. PHP hỗ trợ 3 lệnh điều khiển luồng sau:

Lệnh if…else − Sử dụng lệnh này nếu bạn muốn thực thi một tập hợp code khi một điều kiện là true và tập code khác nếu điều kiện là không true.

Lệnh elseif − Được sử dụng với lệnh if… else để thực thi một tập hợp code nếu một trong các điều kiện là true.

Lệnh switch − Được sử dụng nếu bạn muốn lựa chọn một trong các khối code để được thực thi. Lệnh switch được sử dụng để tránh sử dụng một khối if… elseif… else dài.

Lệnh If… Else trong PHP

Nếu bạn muốn thực thi một đoạn code nếu một điều kiện là true và khối code khác nếu một điều kiện là false, bạn sử dụng lệnh if… else trong PHP.

Cú pháp

if iu_kin)
 phn code này được thc thi nếu điu kin là true
else
 phn code này được thc thi nếu điu kin là false

Ví dụ

Ví dụ sau sẽ cho kết quả “Chúc cuối tuần vui vẻ!” nếu hôm nay là Friday. Nếu không, nó sẽ cho kết quả “Chúc một ngày vui vẻ!”:

<html>
 <body>
 
 <?php
 $d=date("D");
 
 if ($d=="Fri")
 echo "Chúc cuối tuần vui vẻ!"; 
 
 else
 echo "Chúc một ngày vui vẻ!"; 
 ?>
 
 </body>
</html>

Lưu chương trình trên trong một file có tên là test.php trong htdocs, sau đó mở trình duyệt và gõ địa chỉ http://localhost:8080/test.php sẽ cho kết quả:

Lệnh elseif trong PHP

Nếu bạn muốn thực thi một khối code nếu một trong các điều kiện là true, thì bạn nên sử dụng lệnh elseif trong PHP.

Cú pháp

if iu_kin_1)
 phn code này được thc thi nếu điu kin 1 là true;
elseif iu_kin_2)
 phn code này được thc thi nếu điu kin 2 là true;
else
 phn code này được thc thi nếu các điu kin là false;

Ví dụ

Ví dụ sau sẽ cho kết quả “Chúc cuối tuần vui vẻ!” nếu hôm nay là Friday, và “Chủ nhật vui vẻ!” nếu hôm nay là Sunday. Nếu không, nó sẽ cho kết quả “Chúc một ngày vui vẻ!”:

<html>
 <body>
 
 <?php
 $d=date("D");
 
 if ($d=="Fri")
 echo "Chúc cuối tuần vui vẻ!";
 
 elseif ($d=="Sun")
 echo "Chủ nhật vui vẻ!"; 
 
 else
 echo "Chúc một ngày vui vẻ!"; 
 ?>
 
 </body>
</html>

Lưu chương trình trên trong một file có tên là test.php trong htdocs, sau đó mở trình duyệt và gõ địa chỉ http://localhost:8080/test.php sẽ cho kết quả:

Lệnh Switch trong PHP

Nếu bạn muốn lựa chọn một trong nhiều khối code để được thực thi, bạn nên sử dụng lệnh switch trong PHP. Lệnh switch được sử dụng để tránh các khối if… elseif… else dài.

Cú pháp

switch (biu_thc)
{
 case nhãn_1:
 phn code này được thc thi nếu biu_thc = nhãn_1
 break; 
 
 case nhãn_2:
 phn code này được thc thi nếu biu_thc = nhãn_2
 break;
 ...
 default:
 
 phn code này được thc thi nếu 
 biu_thc là khác vi nhãn_1, nhãn_2, ...
}

Ví dụ

Cơ chế làm việc của lệnh switch là tuyệt vời. Đầu tiên, nó ước lượng biểu thức đã cho, sau đó tìm một nhãn để so khớp với giá trị kết quả đã ước lượng. Nếu tìm thấy một so khớp, thì code được liên kết với nhãn sẽ được thực thi hoặc nếu không có nhãn khớp với kết quả đó, thì lệnh sẽ thực thi bất kỳ khối code mặc định đã cho nào.

<html>
 <body>
 
 <?php
 $d=date("D");
 
 switch ($d)
 {
 case "Mon":
 echo "Hôm nay là Thứ Hai";
 break;
 
 case "Tue":
 echo "Hôm nay là Thứ Ba";
 break;
 
 case "Wed":
 echo "Hôm nay là Thứ Tư";
 break;
 
 case "Thu":
 echo "Hôm nay là Thứ Năm";
 break;
 
 case "Fri":
 echo "Hôm nay là Thứ Sáu";
 break;
 
 case "Sat":
 echo "Hôm nay là Thứ Bảy";
 break;
 
 case "Sun":
 echo "Hôm nay là Chủ Nhật";
 break;
 
 default:
 echo "Còn ngày này là thứ mấy ???";
 }

?>
 </body>
</html>

Lưu chương trình trên trong một file có tên là test.php trong htdocs, sau đó mở trình duyệt và gõ địa chỉ http://localhost:8080/test.php sẽ cho kết quả: