Lệnh USE trong SQL để chọn cơ sở dữ liệu

Khi có nhiều cơ sở dữ liệu trong SQL Schema, để bắt đầu một hành động nào đó bạn cần chọn cơ sở dữ liệu để thực thi những hàng động đó.

Lệnh USE trong SQl được sử dụng để chọn bất kỳ cơ sở dữ liệu nào đã có trong SQL Schema.

Cú pháp của lệnh USE trong SQL

USE ten_co_so_du_lieu;

ten_co_so_du_lieu luôn phải là duy nhất trong RDBMS.

Ví dụ về lệnh USE trong SQL

Bạn có thể kiểm tra cơ sở dữ liệu như trong ví dụ dưới đây:

SQL> SHOW DATABASES;
+--------------------+
| Database      |
+--------------------+
| CONGNGHE      |
| LANGCONGNGHE    |
| WINDOWS      |
| mysql       |
| ANDROID      |
| iOS        |
+--------------------+
6 rows in set (0.00 sec)

Giờ bạn muốn làm việc với cơ sở dữ liệu CONGNGHE, thì chỉ lần thực thi lệnh USE như dưới đây và bắt đầu làm việc với cơ sở dữ liệu CONGNGHE:

SQL> USE AMROOD;

Trong bài tới, chúng ta sẽ chuyển sang làm việc với các lệnh trên bảng, bắt đầu là lệnh CREATE TABLE, tạo bảng mới.